Kurser
År 1
Integrerad Miljöbedömning, 7,5 hp
Metodik ur systemperspektiv, 7,5 hp
Klimatförändringar, påverkan och åtgärdsstrategier, 7,5 hp
Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö, 7,5 hp
Styrning för hållbar utveckling, 7,5 hp
Ekoteknik, 15 hp
Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp

År 2
Valbara kurser, 30 hp
Självständigt arbete (examensarbete), 30 hp