Projektbaserat masterprogram i biologi, 120 hp

Spara favorit

Är du motiverad att fördjupa dig inom ditt ämnesområde? I så fall är vårt projektbaserade masterprogram i biologi något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill utveckla kunskaper och forskningskompetens som ett första steg i en framtida karriär inom forskning eller den bransch du brinner för.

Programmet riktar sig till dig som är motiverad att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt. Programmet genomförs till stor del i form av ett avgränsat forskningsprojekt. Som student ingår du i en forskargrupp och deltar som medarbetare i de forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och du kommer att arbeta tillsammans med andra men med en stor grad av självständighet. Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå och ett större projektarbete samt leder fram till ett självständigt arbete på masternivå sista terminen.

Forskningen i biologi fokuserar på effekterna av 150 år av skogsbruk på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster. Skogsbruket bidrar med viktiga resurser till samhället, men har samtidigt haft negativa konsekvenser för skogens biologiska mångfald. Detta gäller främst förlusten av död ved, naturliga processer, och förekomsten av stora lövträd och gamla träd. Som en effekt av detta är många av skogens arter idag hotade. Vi rekryterar studenter som är intresserade av de faktorer som påverkar de boreala skogarnas biologiska mångfald och som vill bidra till en mer effektiv naturvård. Inom ramen för detta breda område fokuserar vi specifikt på betydelsen av skyddade områden och olika aktiva naturvårdsåtgärder (till exempel naturvårdsbränningar) som verktyg för att skapa livsmiljöer för vedlevande arter – frågor som spänner från arternas habitatkrav till populationernas genetiska variation. Vi studerar även processer i naturskogar – från landskapsnivå till nedbrytningsprocesser hos döda träd.

Behörighet

Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen, eller motsvarande, om minst 180 hp inom biologi, varav minst 90 högskolepoäng i biologi.

Urval

To apply, visit www.universityadmissions.se.

Please note that in addition to your application you must also submit a letter stating your interest in the programme and describe your interests in different fields within Biology. Describe your previous background relevant to the subject and attach your Bachelor’s thesis or similar individual projects that you wish to refer to. This material should be sent as PDF by e-mail to the Head of Programme Bengt Gunnar Jonsson, bengt-gunnar.jonsson@miun.se, no later than 18 April.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet biologi, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Biology.

Efter utbildningen

När du är färdig med din utbildning finns goda möjligheter att arbeta med forskning inom akademin, myndigheter eller näringsliv.

Arbetslivskontakt

Under utbildningen möter du både forskare, myndigheter och företag som forskargruppen samarbetar med. Du får på så vis många nyttiga kontakter och erfarenheter som förbereder dig inför din framtida karriär.