Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Magisterprogram i religionsvetenskap, 60 hp

Master Programme (1 year) in the study of religion, 60 Credits


Allmänna data om programmet

Programkod: HRELA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: MIUN 2014/725
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för humaniora
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Giltig fr.o.m: 2015-08-25

Syfte

Programmet syftar till att ge goda kunskaper i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod samt till självständighet i användningen av dessa. Härigenom syftar kursen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden.

Programmet syftar vidare till att ge stora kunskaper i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod i form av ett självständigt arbete om 30 hp. Härigenom syftar programmet till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom det självständiga arbetets vetenskapliga fält. Ämnet för uppsatsen ska ligga inom något av de expertisområden som är representerade inom ämnet religionsvetenskap vid Mittuniversitetet. Arbetet ska omfatta cirka 60 sidor av hög kvalitet med tydlig vetenskaplig progression jämfört med tidigare nivåer. Stor vikt läggs vid framställningens pedagogiska kvalitet. Seminariearbetet ger såväl tillfälle till övning i muntlig framställning som till reflektion över den egna rollen som vetenskapsperson. Arbetet presenteras främst på svenska men kompletteras med en sammanfattning på engelska.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap 8§ i Högskolelagen samt Högskoleförordningen bilaga 2 har Magisterprogram med inriktning mot religionsvetenskap följande lokala mål:

Den studerande ska efter genomgången utbildning kunna
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av
bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora; - kritiskt diskutera bildningsbegreppet i förhållande till existentiella,
sociala och politiska sammanhang.
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska
skolbildningar i ett historiskt perspektiv;
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för
humanistisk forskning: - på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner.
- med tidigare kunskaper i vetenskaplig metod som utgångspunkt analysera religionsvetenskapliga problemställningar med större djup och ökad självständighet
- med fördjupad specialisering orientera sig och öka kunskaperna och färdigheterna i valt specialområde som förberedelse inför skrivandet av ett större arbete i religionsvetenskap .

Studenten ska efter genomfört uppsatsarbete självständigt kunna utföra en för religionsvetenskapen relevant undersökning baserad på vetenskaplig teori och metod. Studenten ska i sitt arbete ha uppvisat en förmåga att pedagogiskt framställa sin undersökning och att i tal och text reflektera över den egna rollen som vetenskapsperson i valt forskningsområde.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen:

Termin 1
Religionsvetenskap AV, 30 hp

Moment 1
Humaniora och bildning 7,5 hp
(Humanities and education, 7,5 Credits)
Idéhistorisk introduktion till bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora. Gemensamt moment för magister- och masterprogram vid Avdelningen för humaniora.

Moment 2
Humanistisk vetenskapsteori 7,5 hp
(Humanist theory of science, 7,5 Credits)
Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensamt moment för magister- och masterprogram vid Avdelningen för humaniora.

Moment 3
Fördjupat litteraturstudium I, 7,5 hp
(Enlarged reading I, 7,5 Credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Valbara moment:
Språklig fördjupning, 7,5 hp
(Language study, 7,5 Credits)
Studenten väljer ett språkområde som är lämpligt för valt religionsvetenskapligt fält.

Snorri Sturlasons Edda in different contexts: medieval and later, 7,5 hp (7,5 Credits)
Kursen ges i samarbete med Skandinavistika vid Universitetet i Tartu. Undervisningen består främst av självstudier av anvisade texter hämtade ur den aktuella forskningsfronten, men även lämpliga klassiker. I kursen ingår ett antal obligatoriska nätseminarier på engelska.

Moment 4
Fördjupat litteraturstudium II, 7,5 hp
(Enlarged reading II, 7,5 Credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Valbara moment
Språklig fördjupning, 7,5 hp
(Language study, 7,5 Credits)
Studenten väljer ett språkområde som är lämpligt för valt religionsvetenskapligt fält.

Snorri Sturlasons Edda in different contexts: medieval and later, 7,5 hp (7,5 Credits)
Kursen ges i samarbete med Skandinavistika vid Universitetet i Tartu. Undervisningen består främst av självstudier av anvisade texter hämtade ur den aktuella forskningsfronten, men även lämpliga klassiker. I kursen ingår ett antal obligatoriska nätseminarier på engelska.

Termin 2
2. Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap eller religionshistoria. Alternativt annan kandidatexamen med huvudområde med inriktning mot religiöst källmaterial.

Programbeskrivning

Programmet ger en religionsvetenskaplig specialisering inom något av följande områden: Västerlandets och Främre orientens antika religioner, inklusive judendom och kristendom, Sydasiens klassiska religioner samt Nordens inhemska fornnordiska och samiska religionsformer. Särskild betoning läggs på filologiska studier av religiösa källtexter i originalspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningen består av självstudier och deltagande vid ämnets högre seminarium.

Examinationsformerna framgår av respektive kursplan.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.

Examensbenämnning

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet religionsvetenskap
som översätts till
Degree of Masters of Science (60 credits) with a major in Religious Science