Programmet består av fem kurser enligt nedan.

Kurs 1. Svenska språket AV, Literacy som social praktik igår och idag, 7,5 hp
Kursen består av en fördjupning inom literacy-forskning på svenskt och
angloamerikanskt område. Etnografisk metod tillämpas.

Kurs 2. Svenska språket AV, Kognitiv semantik, 7,5 hp
Kursen består av en fördjupning inom lexikal semantik och kognitiva semantiska
teorier.

Kurs 3. Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp
I kursen ges språkvetenskapliga, genusvetenskapliga och språkpolitiska perspektiv
på språklig representation av genus/kön. Textanalytisk metod tillämpas.

Kurs 4. Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Kursen består av en fördjupning och breddning inom språkvetenskaplig teori och
metod. Ämnet svenska språkets utveckling och avgränsningar behandlas.

Kurs 5. Svenska språket AV, Självständigt arbete/Magisteruppsats, 30 hp
Du genomför ett självständigt arbete inom svenska språket. I kursen ingår
även att kritiskt granska ett självständigt arbete samt föra en vetenskaplig
diskussion om det egna självständiga arbetet.