Utbildningsplan för: Magisterutbildning i svenska språket, 60 hp

Master Programme in Swedish Language, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HSVEA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2010/1469
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-08
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Studenten ska utveckla och fördjupa sina teoretiska insikter och vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet Humaniora, särskilt i de delar som konstituerar huvudområdet svenska språket.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen (se SFS 2006:1053).

Lokala lärandemål
Efter genomgången utbildning ska den studerande behärska vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet Humaniora, särskilt i de delar som konstituerar huvudområdet svenska språket, ådagalagda t.ex. vid seminariesamtal, författande och presentation av magisteruppsats, liksom opposition på annan magisteruppsats.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Programmet består av fem kurser enligt nedan. Kurserna 1 och 2 är gemensamma för magisterstuderande vid Institutionen för humaniora. Kurs 3 identifierar och avgränsar kunskapsområdet Svenska språket. Kurs 4 utgör en valbar kurs inom kunskapsområdet, och kurs 5 är magisterutbildningens examensarbete.

Kurs 1. Svenska språket AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
Idéhistorisk introduktion till humaniora och bildningsbegreppet. Gemensam för magisterprogram vid Institutionen för humaniora.

Kurs 2. Svenska språket AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensam för magisterprogram vid Institutionen för humaniora.

Kurs 3. Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Introduktion till kunskapsområdets omfattningar och avgränsningar; teorier och undersökningsmetoder.

Kurs 4. Svenska språket AV, Valbart forskningsfält, 7,5 hp
Valbar kurs på avancerad nivå inom kunskapsområdet svenska språket.

Kurs 5. Svenska språket AV, Magisteruppsats/självständigt arbete, 30 hp

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i svenska språket ger möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter inom ämnesområdet.

Utbildningen är nära knuten till den forskning som bedrivs vid institutionen. Vissa delkurser är gemensamma med andra humanistiska ämnen. Ett visst valbart inslag i utbildningen gör det möjligt att delvis inrikta studierna mot särskilda intresseområden. Ett viktigt inslag i utbildningen är bedrivande av egen forskning genom färdigställandet av ett examensarbete/självständigt arbete, motsvarande ett halvt års studier på heltid.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer anges i respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet svenska språket som översätts till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Swedish Language.