Utbildningsplan för: Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp

Master Programme in History, 60 higher education credits

Allmänna data om kursen

  • Programkod: HHISA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1205
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-08
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Syftet med magisterutbildningen är att
fördjupa och utvidga kunskapen om historiska processer;
utveckla det vetenskapliga förhållningssättet i analys av och argumentation om komplexa historiska problem;
utveckla teoretiska insikter och metodologiska färdigheter inom det humanistiska vetenskapsområdet som fördjupar förmågan att självständigt identifiera ett vetenskapligt problem och behandla detta på ett vetenskapligt sätt i skriftlig framställning;
ge förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet eller forsknings- och utvecklingsarbete.

Utbildningen består av kursläsning av obligatoriska och valbara kurser samt författandet av en större uppsats.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen (se SFS 2006:1053)

De studerande ska dessutom efter genomgången utbildning ha
- förmågan att på grundval av teoretiska insikter och metodologiska
färdigheter inom det humanistiska vetenskapsområdet genomföra
en forskningsuppgift på ett gott vetenskapligt sätt och presentera den
i skriftlig framställning
- kompetens för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet och
analytisk förmåga.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Momenten 1 och 2 utgörs av kurser som är gemensamma för magister- och masterstuderande vid Institutionen för humaniora. Moment 3 identifierar och avgränsar kunskapsområdet. Momenten 4 utgör en valbar kurs inom kunskapsområdet, och Moment 5 är magisterutbildningens examensarbete/självständiga arbete.

Moment 1. Historia AV, Humaniora och bildning; vetenskaplig framställning, 7,5 högskolepoäng
Idéhistorisk introduktion till bildningsbegrepp och humaniora; muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Moment 2. Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng
Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Moment 3. Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng
Historiografisk översikt över kulturhistoriska forskningsansatser, samt teorier och metoder i kulturhistorisk forskning. Ämnesspecifik kurs.

Moment 4. Historia AV, Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng
Den studerande kan välja mellan ett antal temakurser. För närvarande ges alternativen i) industrisamhällets historia, ii) de europeiska häxprocesserna, och iii) framväxten av de tidigmoderna staterna.

Moment 5. Historia AV, Examensarbete/Självständigt arbete, 30 högskolepoäng
Den studerande skall författa och vid seminarium försvara en vetenskaplig uppsats.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet historia.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i historia ger möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som möjliggör förståelse av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv.

Utbildningen är nära knuten till den forskning om äldre svensk socialhistoria, industrisamhällets politiska och sociala historia och övrig forskning som bedrivs vid institutionen. Vissa delkurser är gemensamma med andra humanistiska ämnen. Ett visst valbart inslag i utbildningen gör det möjligt att delvis inrikta studierna mot särskilda intresseområden. Ett viktigt inslag i utbildningen är bedrivande av egen forskning genom färdigställandet av ett examensarbete/självständigt arbete, motsvarande ett halvt års studier på heltid.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet historia översatt till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in History.