År 1-3:
Kurser inom ämnesområdet teknisk design:
Konstruktionsteknik I, 6 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Designintroduktion, 6 hp
Skiss- och modellteknik, 6 hp
Materialteknik, 6 hp
Mekanik I, 6 hp
Hållfasthetslära, 6 hp
Mekanik II, 9 hp
Designmetodik, 6 hp
Datorstödd design, 9 hp
Konstruktionsteknik II, 6 hp
Kontinuummekanik, 6 hp
Finita elementmetoden, 6 hp
Vetenskapligt arbete, 3 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Serier och transformer, 6 hp
Numeriska metoder, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp

Övriga kurser:
Ingenjörsmetodik, 6 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp
Ellära och elektronik, 6 hp
Termodynamik, 6 hp
Kommunikation och akademiskt skrivande, 3 hp
Arbetsmiljö, 3 hp
Industriell ekonomi, Introduktion, 6 hp

År 4-5 – Inriktning Mekanisk design (MIUN):
Kurser inom ämnesområdet teknisk design:
Mekanisk design, 24 hp
Interaktionsdesign, 6 hp
Designstrategi, 6 hp
Mekatronik, 6 hp
Tillämpad mekanik, 9 hp
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp
Examensarbete, 30 hp

Övriga kurser:
Kvalitetsteknik för civilingenjörer, 6 hp
Projektledning, 6 hp
Reglerteknik, 6 hp
Vetenskaplig metod, 6 hp

Övriga preliminära inriktningar år 4–5, 120 hp:
Industriell produktutveckling, spår Maskinkonstruktion (KTH)
Integrerad produktdesign (KTH)
Industriell produktion (KTH)
Teknisk mekanik, spår Hållfasthetslära (KTH)
Fordonsteknik (KTH)
Marina system (KTH)