Kurser

Spara favorit

År 1-3:
Kurser inom ämnesområdet teknisk design:
Konstruktionsteknik I, 6 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Designintroduktion, 6 hp
Skiss- och modellteknik, 6 hp
Materialteknik, 6 hp
Mekanik I, 6 hp
Hållfasthetslära, 6 hp
Mekanik II, 6 hp
Designmetodik, 6 hp
Konstruktionsteknik II, 6 hp
Hållfasthetslära med partiella differentialekvationer, 6 hp
Datorstödd design, 9 hp
Finita elementmetoden, 6 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Serier och transformer, 6 hp
Numeriska metoder med Matlab, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp

Övriga kurser:
Ingenjörsvetenskap, 3 hp
Industriell ekonomi, Introduktion, 6 hp
Elektromagnetism och vågrörelselära I, 6 hp
Kommunikation i tal och skrift, 6 hp
Ellära och elektronik, 6 hp
Termodynamik, 6 hp
Arbete och miljö, 6 hp

År 4-5 – Inriktning Mekanisk design (MIUN):
Kurser inom ämnesområdet teknisk design:
Interaktionsdesign, 6 hp
Optimering, 6 hp
Produktsemiotik, 6 hp
Projektarbete, 6 hp
Elasticitetsteori, 6 hp
Mekatronik, 6 hp
Designstrategi, 6 hp
Tillämpad mekanik, 9 hp
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp
Examensarbete, 30 hp

Övriga kurser:
Projektledning, 6 hp
Reglerteknik, 6 hp
Kvalitetsteknik för civilingenjörer, 6 hp
Vetenskaplig metod, 6 hp

Övriga preliminära inriktningar år 4–5, 120 hp:
Industriell produktutveckling, spår Maskinkonstruktion (KTH)
Integrerad produktdesign (KTH)
Industriell produktion (KTH)
Teknisk mekanik, spår Hållfasthetslära (KTH)
Fordonsteknik (KTH)
Marina system (KTH)