År 1-3:
Kurser i kemi/kemiteknik:
Teknisk kemi, 12 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp
Biokemi, 6 hp
Kemisk dynamik, 6 hp
Organisk kemi, 6 hp
Värme- och strömningslära, 6 hp
Kemisk processteknik, 7,5 hp
Materialens struktur och egenskaper, 9 hp
Molekylär struktur, 6 hp
Laborationskurs, 3 hp
Säkerhet och underhållsteknik, 7,5 hp
Introduktion till forskningsarbete, 7,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Numeriska metoder med Matlab, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp

Övriga kurser:
Ingenjörsmetodik, 6 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp
Termodynamik, 6 hp
Mekanik I, 6 hp
Elektromagnetism och vågrörelselära, 6 hp
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, 3 hp
Arbetsmiljö för ingenjörer, 3 hp

År 4-5 – Inriktning Teknisk yt- och kolloidkemi:
Kurser i kemi/kemiteknik:
Fysikalisk yt- och kolloidkemi, 15 hp
Biofiberteknologi, 9 hp
Projektbaserat forskningsarbete, 12 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 6 hp
Effektiv resurs- och energianvändning, 6 hp
Nanoteknik, 6 hp
Biopolymerkemi, 6 hp
Självständigt arbete, 30 hp

Övriga kurser:
Kvalitetsteknik för civilingenjörer, 6 hp
Projektledning, 6 hp
Industriell organisation och ekonomi - Introduktion, 6 hp
Vetenskaplig metod, 6 hp