Fysikalisk kemi med yt- och kolloidkemisk inriktning, 15 hp
Projektbaserat forskningsarbete, 9 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 12 hp
Vetenskaplig metod och problemformulering, 6 hp
Biofiberteknologi, 12 hp
Biopolymerkemi, 6 hp
Självständigt arbete, 30 hp

Introduktion till nanoteknik, 6 hp

Effektiv resurs- och energianvändning, 6 hp

Industriell organisation och ekonomi, introduktion, 6 hp
Projektledning, 6 hp
Kvalitetsteknik för civilingenjörer, 6 hp