De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet har på eget initiativ inlett en gemensam utvärdering av de egna utbildningarnas kvalitet. Denna utvärdering har utmynnat i en rapport och här sammanfattas slutsatserna av den.

Civilingenjörsstudenter

De examina som berörs i den här rapporten är högskoleexamen, kandidatexamen och master inom ämnena maskinteknik och teknisk design. Bedömningen bygger på den självvärdering som ämnena gjort samt ett urval av anonymiserade uppsatser och samtal med studenter och lärare under våren 2020. Bedömargruppen har bestått av lärare och studenter från de medverkande lärosätena samt externa lärare och en representant för arbetslivet.  Du hittar hela rapporten längre ner på sidan.

Bra exempel och utrymme för förbättringar

Program som ingår i kvalitetsutvärderingen:

  • Maskiningenjör – produktutveckling, 180 hp (nu Additiv Tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik)
  • Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp
  • Master by Research – maskinteknik - sportteknologi, 120 hp
  • Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Teknisk design
Inom ämnet teknisk design lyfter bedömargruppen de blandade och innovativa undervisningsformer som civilingenjörsprogrammet erbjuder samt studenternas ökade valmöjlighet till att läsa år 4–5 på KTH. Det man föreslår att ämnet kan jobba vidare med är att säkerställa studentdeltagandet i programuppföljning och programanalys samt att lärandemål i värderingsförmåga och förhållningssätt prövas. Ämnet bör jobba vidare med att säkerställa den koppling som finns till forskningen genom hela utbildningen.

Maskinteknik
Det bedömargruppen lyfter som positivt inom ämnet maskinteknik är den intressanta fördjupningen inom området Sportteknologi med en bra koppling till forskning både vad gäller kompetens och infrastruktur samt den unika kurs i arbetsmiljö som ges. Det man föreslår att ämnet ska jobba vidare med är att öka studentinflytandet i kurs- och programutveckling samt säkerställa den koppling som finns till forskningen genom hela utbildningen, och inom de självständiga arbetena med fokus på utvecklingsmöjligheter hos företag. Man behöver också säkerställa att lärandemål i värderingsförmåga och förhållningssätt prövas.

Läs rapporten här!

Denna utbildningsutvärdering är en del av det samlade kvalitetsarbete som genomförs på Mittuniversitetet för att stärka våra utbildningar.

Om kvalitetsutvärderingar enligt Treklövermodellen

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetsliv. Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsutveckling inom samarbetet Treklövern. Utbildningar med liknande innehåll grupperas i kluster och granskas av bedömargrupper med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Lärosätena ska ansvara för granskning av större delen av sina utbildningar. UKÄ, ansvarar för tematiska utvärderingar, granskar ett urval av utbildningar, gör examensprövningar samt granskar lärosätenas kvalitetsarbete.
Läs mer om kvalitetsarbetet här!

Kontakt: Per Gradin, Institutionen för naturvetenskap, biträdande utvärderingsansvarig, per.gradin@miun.se, 010-142 85 17