Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Primary School teacher education programme 1-3, preschool


Allmänna data om programmet

Programkod: ULGLG
Tillträdesnivå: Grundnivå
Diarienummer: MIUN 2011/1118
Högskolepoäng: 240
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2014-02-18
Giltig fr.o.m: 2014-01-20

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten utöver allmänna målen i 1 kap. 9 § i Högskolelagen uppfylla nationellt fastställda mål enligt Högskoleförordningen 1993:100; SFS 2010:541 för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.

Kunskap och förståelse
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
– visa sådana ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper som krävs för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
– visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
– visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.
För grundlärarexamen ska studenten också
– visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.

Färdighet och förmåga
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet.
För grundlärarexamen ska studenten också
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa förmåga att ta tillvara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
– visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För grundlärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.

Lokala mål
Utöver de mål som anges i högskolelagen och högskoleförordningen har Grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 följande lokala lärandemål:
Den blivande grundläraren ska ha insikten och förmågan att leda sin ämnesundervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik.

Innehåll

Innehållet utgörs av ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterade ämnen, naturorienterade ämnen och teknik. För svenska och matematik krävs mint 30 hp vardera och för engelska minst 15 hp. Därutöver ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp.
Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 hp utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Självständigt arbete
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 30 hp eller två sådana arbeten om vardera minst 15 hp i ett eller två av de ämnen som studeras inom inriktningen.

Termin 1
- Pedagogik GR (A) Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp
- Svenska språket, GR (A), Läs- och skrivinlärning samt läs och skrivutveckling för grundlärare F-3, 15 hp

Termin 2
- Historia GR (A), Historia och religionsvetenskap för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp
- Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och geografi. Grundlärare Förskoleklass - åk 3, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A) Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i F-3, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp


Termin 3
- Matematik GR (A), Matematikinlärning, introduktion, F-3, 15 hp
- Pedagogik GR (B) Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Termin 4
- Engelska GR (A), Engelska för förskoleklass och åk 1-3, 15 hp
- Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare i F-3, 7,5 hp
- Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp


Termin 5
- Naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för F-3 lärare, 30 hp

Termin 6
- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, grundlärare, Förskoleklass -åk 3, 15 hp
- Matematik GR (A), Matematikinlärning, fördjupning, F-3, 15 hp

Termin 7
- Pedagogik GR (C) Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i F-3, 15 hp
- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk3 , 15 hp

Termin 8
- Självständigt arbete AV, 15 hp
- Självständigt arbete AV, 15 hp
alt.
-Självständigt arbete AV, 30 hp

Verksamhetsförlagd utbildning
Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) omfattar 30 hp. Alla perioder (20 veckor) är förlagd till relevant pedagogisk verksamhet i förskoleklass och årskurs 1-3. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till tre kurser där två av perioderna omfattar 5 veckor och en period 10 veckor.

Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar lärare med tydlig yrkesidentitet. Under utbildningen ska studenten inhämta breda kunskaper, som gör att den blivande läraren kan följa eleverna och undervisa i ett flertal ämnen. Den första terminen inleds med en kurs i svenska språket, läs och skrivinlärning följd av en utbildningsvetenskaplig kärna. Därefter varvas studierna mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete omfattande minst 30 hp eller två sådana arbeten om vardera minst 15 hp i ett eller två av de ämnen som studeras inom inriktningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämnning

Grundlärarexamen
Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
översatt till
Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-school and School Years 1-3

Övrig information

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.