Utbildningsplan för:

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Primary School Teacher Education Programme, Years 4-6

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULÄUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2020/210
  • Högskolepoäng: 240
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2022-02-15
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom ämnes- och ämnesdidaktiska studier, en utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning ska tillägna sig kunskap och förmåga för att självständigt arbeta som grundlärare i grundskolans årkurs 4-6.

Lärandemål

Utöver allmänna målen i 1 kap. 8, 9 §§ i Högskolelagen och Högskoleförordningen bilaga 2 har Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 följande lokala mål

Den blivande grundläraren ska
- ha insikten och förmågan att leda sin undervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik
- visa kännedom och förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Innehåll

Innehållet utgörs av ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp i svenska, matematik, engelska om minst 30 hp i vartdera ämnet.
I studietakt 100 % ingår ett fördjupningsområde på 30 hp i något av de valbara områdena: naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen eller det praktiskt estetiska ämnet bild.
I studietakt 75% är fördjupningsområdet fastställt till naturorienterande ämnen och teknik.
Därutöver ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp.
Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 hp utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga
rättigheterna.
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling, lärande och specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Självständigt arbete
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort två självständiga arbeten (examensarbete) om vardera minst 15 högskolepoäng i två av de ämnen som studeras inom inriktningen.

Utbildningen omfattar följande kurser:
Grundlärare med inriktning mot arbete i åk 4-6, 100% studietakt

- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6 7,5 hp
- Engelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp

Valbar ämnesdidaktisk kurs studietakt 100%:
30 hp av något av följande valbara områden:
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp eller
- Samhällsorienterande ämnen GR (A), 30 hp eller
- Pedagogik GR (A), Bild som praktiskt estetiskt ämne, 30 hp

- Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Svenska språket GR (A), Literacy i det flerspråkiga klassrummet , 7,5 hp
- Litteraturvetenskap (GR) A, Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

- Självständigt arbete GR ( C ), 15 hp
- Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III , grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik III för grundlärare 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV , grundlärare åk 4-6 , 15 hp
- Engelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp

- Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Självständigt arbete AV, 15 hp

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) omfattar 20 veckor (30 hp) förlagda i relevant pedagogisk verksamhet i årskurs 4-6. Den verksamhetsförlagda utbildningen är fördelad på tre kurser där två av perioderna vardera utgörs av totalt 5 veckor heltid och en period 10 veckor heltid.


Grundlärare med inriktning mot arbete i åk 4-6, arbetsintegrerad lärarutbildning 75% studietakt.

- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, del I grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I, 2,5 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare 4-6, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

- Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I del II, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning II, 2,5 hp
- Svenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Engelska GR (A), Engelska I del I för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp

- Engelska GR (A), Engelska I del II för grundlärare åk 4-6, forts 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning III, 2,5 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp (del I, 15 hp)

- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp (del II, 15 hp)
- Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, del I grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning IV, 2,5 hp

- Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II del II, grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Literacy i det flerspråkiga klassrummet , 7,5 hp
- Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning V, 2,5 hp

- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik II för grundlärare 4-6, 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning VI, 2,5 hp
- Självständigt arbete GR ( C ), 15 hp

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, grundlärare åk 4-6, 15 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning VII, 2,5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning VIII, 2,5 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik III för grundlärare 4-6, 15 hp (5 hp)

- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik III för grundlärare 4-6, 15 hp (10 hp)
- Engelska GR (A), Engelska II del I för grundlärare åk 4-6, 10 hp

- Engelska GR (A), Engelska II del II för grundlärare åk 4-6, 5 hp
- Pedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning IX 10 hp
- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, 15 hp (5 hp)

- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, 15 hp (10 hp)
- Självständigt arbete AV, 15hp


I den Arbetsintegrerad lärarutbildning kan del av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) integreras i en AIL-tjänst.
Vfu omfattar 20 veckor (30 hp) förlagda i relevant pedagogisk verksamhet i årskurs 4-6.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar. Kursutlägg och studieupplägget mellan de två studievarianterna, 100% och 75%, kan komma att skilja sig åt.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar lärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 med tydlig yrkesidentitet. Den blivande grundläraren ska inhämta såväl breda som fördjupade ämneskunskaper och kunna följa elevernas kunskapsutveckling och undervisa i ett flertal ämnen. Utbildningen inleds med en kurs i utbildningsvetenskaplig kärna följd av en kurser i matematik och svenska med inriktning mot läs- och skrivutveckling. Därefter varvas studierna mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala inslag i lärarutbildningen. I lärarutbildningens olika kurser ingår att ta del av aktuell forskning och att utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande. Utbildningen innehåller två självständiga arbeten, omfattande vardera minst 15 hp i två av de ämnen som studeras inom inriktningen.
Utbildningen med studietakt om 75% ger förutsättningar för en arbetsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att parallellt med utbildningen ges möjligheter till att arbeta som obehörig lärare om 50%. Utbildningen bedrivs sammanlagt under 10 terminer.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning och examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/ betygskriterier

Examensbenämning

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Övrig information ARBETSINTEGRERAD UTBILDNING, ALTERNATIVT URVAL
För sökande till inriktning Arbetsintegrerad utbildning 75% studietakt hanteras 1/3 av platserna som alternativt urval. Även sökande till alternativt urvalet måste uppfylla behörighetskraven för programmet. Alternativt urval baseras på arbetslivserfarenhet från pedagogisk verksamhet i Grundskolan. Särskilt meriterande är erfarenhet från undervisning i grundskolans åk 4–6. Ytterligare meriterande är erfarenhet av klassläraransvar, eller motsvarande i grundskolans åk 4-6. Tjänstgöringsintyg bifogas, anställningsbevis godtas ej.
Utöver tjänstgöringsintyg ska information om arbetets innehåll styrkas i ansökan. För detta ska särskild mall användas.


Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå
registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om
lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2022-01-25