Utbildningsplan för:

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Additional Programme for Teacher Education, 90 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: UPEDG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2012/1716
  • Högskolepoäng: 90
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2014-02-18
  • Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Utbildningen syftar till att ge den studerande, med sedan tidigare fullbordade ämnesstudier, i för läraryrket relevanta ämnen, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskaper med relevans för ämneslärarexamen.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 9 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Kompletterande pedagogisk utbildning följande lokala mål:

Den blivande ämnesläraren ska förvärva insikter och förmåga att leda ämnesundervisning och andra i läraryrket ingående arbetsuppgifter med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik.

Den studerande skall genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp består av ett antal kurser förlagda till tre terminer. Av dessa 90 hp utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 30 hp förlagda till
termin 2 och 3. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs i grundskolans senare år eller i gymnasieskolan. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen bidrar till integration mellan teori och praktik samt till utveckling av yrkeskunskaperna.
Målsättning, riktlinjer och föreskrifter gällande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilda dokument.
Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar den gemensamma kärnan av
kunskaper för alla blivande lärare och består av utbildningsvetenskaplig kärna samt
ämnesdidaktiska studier.
Kompletterande pedagogisk utbildning innehåller
- utbildningens organisation och villkor
- läroplansteori och didaktik
- vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik
- utveckling och lärande, specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering
och ledarskap
- ämnesdidaktik
Utbildningen innehåller även ett självständigt arbete omfattande 15 hp som ska genomföras med ämnesdidaktisk inriktning inom något av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen, se Behörighet.

Termin 1
Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och
ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasiet, 30 hp


Termin 2
Bedömning och betygsättning, ämnesdidaktisk fördjupning 7,5 hp för Ämneslärare åk 7-9 och
Ämneslärare gymnasiet, ges i följande ämnen:

Svenska språket AV
Litteraturvetenskap AV
Historia AV
Engelska AV
Samhällskunskap AV
Kemi AV
Fysik AV
Biologi AV

Pedagogik AV, Kompletterande pedagogisk utbildning, Perspektiv på utvärdering
och skolutveckling, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasiet, 7,5 hp

Pedagogik GR (B), Kompletterande pedagogisk utbildning; Verksamhetsförlagd
utbildning I, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasiet, 15 hp

Termin 3
Pedagogik GR (C), Kompletterande pedagogisk utbildning; Verksamhetsförlagd
utbildning II, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasiet, 15 hp

Självständigt arbete, 15 hp för Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasiet,
ges i följande ämnen:

Svenska språket AV
Litteraturvetenskap AV
Historia AV
Engelska AV
Samhällskunskap AV
Kemi AV
Fysik AV
Biologi AV

Behörighet

De särskilda förkunskapskraven varierar beroende på om du ska undervisa i åk 7-9 eller gymnasiet, se under Inriktningar. Oavsett examen måste minst ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen ingå, se Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen nedan.

Behörighetsgivande ämnen vid Mittuniversitetet:
- Engelska
- Historia
- Biologi
- Kemi
- Fysik
- Svenska alternativt kombination av Svenska språket/Litteraturvetenskap enligt nedan
- Samhällskunskap alternativt kombination av Statsvetenskap, Sociologi,
Nationalekonomi och Kulturgeografi enligt nedan


Godkända ämneskombinationer i svenska och samhällskunskap.

Ämneslärare åk 7-9
Svenska 90 hp* alternativt
Svenska språket 60 hp*/Litteraturvetenskap 30 hp alternativt
Svenska språket 30 hp/Litteraturvetenskap 60 hp*

Ämneslärare Gymnasiet
Svenska 120 hp * alternativt
Svenska språket 60 hp*/Litteraturvetenskap 60 hp* alternativt
Svenska språket 90 hp*/Litteraturvetenskap 30 hp alternativt
Svenska språket 30 hp/Litteraturvetenskap 90 hp*

Ämneslärare åk 7-9
Samhällskunskap 90 hp alternativt
Nationalekonomi 30 hp /Statsvetenskap 30 hp /Sociologi 30 hp alternativt
Statsvetenskap 60 hp*/Sociologi 30 hp alternativt
Statsvetenskap 30 hp /Sociologi 60 hp*

Ämneslärare Gymnasiet
Samhällskunskap 120 hp alternativt
Nationalekonomi 30 hp /Statsvetenskap 60 hp */Sociologi 30 hp alternativt
Nationalekonomi 30 hp /Statsvetenskap 30 hp /Sociologi 60 hp* alternativt
Nationalekonomi 30 hp /Statsvetenskap 30 hp /Sociologi 30 hp / Kulturgeografi 30 hp

* Kurserna ska vara lästa i progression


Förutom kravet på behörighetsgivande ämne i dina förkunskaper krävs också minst ett självständigt arbete omfattande 15 hp i något av dina undervisningsämnen. Även ditt andra och i förekommande fall tredje ämne ska vara ett undervisningsämne för avsedd examen. Det begränsas dock inte till ovan uppräknade ämnen.


Inriktningar

För behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen årskurs 7-9 krävs
Tre ämnen
Ämne 1: 90 hp
Ämne 2: 45 hp
Ämne 3: 45 hp
Självständigt arbete 15 hp i ett ämne

Två ämnen
Ämne 1: 90 hp
Ämne 2: 45 hp
Om du ämnar ta en examen som ämneslärare åk 7-9 där ämnena svenska, samhällskunskap eller musik ingår krävs 90 hp i varje ämne.
Självständigt arbete 15 hp i ett ämne.


Ett ämne
Ämne 1: 90 hp
Ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen krävs samt ett självständigt arbete 15 hp.


För behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen i gymnasiet krävs
Två ämnen
Ämne 1: 120 hp
Ämne 2: 90 hp
Självständigt arbete 15 hp i ett ämne

Två ämnen; svenska, samhällskunskap, musik
Ämne 1: 120 hp
Ämne 2: 120 hp
Självständigt arbete 15 hp i ett ämne

Ett ämne
Ämne 1: 120 hp
Ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen krävs samt ett självständigt arbete 15 hp.

Programbeskrivning

Inom denna korta lärarutbildning Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp, utbildas lärare för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Detta medför att ämnesstudierna skall vara avklarade när man antas till program. Studerande antagen till lärarutbildning 90 hp läser alla ingående kurser under tre sammanhängande terminer. Studierna bedrivs som heltidsstudier.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Generellt gäller att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning kan påbörjas.

Undervisning och examination

Undervisningsform framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
alternativt
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Övrig information Urval görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng, minst 30 och max 285 högskolepoäng. Högskolepoängen ska vara avklarade senast vid sista anmälningsdag.
Beslut ang urvalsregel för Lärarutbildning se dnr MIUN 2013/1602.

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (vfu) från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Studenten ansvarar för att i god tid före vfu ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där vfu skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.
För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningen 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2014-11-30