Utbildningsplan för:

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Additional Programme for Teacher Education, 90 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: UPEDG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2012/1716
  • Högskolepoäng: 90
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-03-22
  • Giltig fr.o.m: 2021-06-01

Syfte

Utbildningen syftar till att ge den studerande, med sedan tidigare fullbordade ämnesstudier, i för läraryrket relevanta ämnen, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskaper med relevans för ämneslärarexamen.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 9 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Kompletterande pedagogisk utbildning följande lokala mål:

Den blivande ämnesläraren ska förvärva insikter och förmåga att leda ämnesundervisning och andra i läraryrket ingående arbetsuppgifter med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik.

Den studerande ska genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser.

Innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp består av ett antal kurser förlagda till fyra terminer av vilka två är sommarterminer. Av dessa 90 hp utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 30 hp förlagda till termin 2 och 3. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs i grundskolans senare år eller i gymnasieskolan. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen bidrar till integration mellan teori och praktik samt till utveckling av yrkeskunskaperna.
Målsättning, riktlinjer och föreskrifter gällande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilda dokument.
Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar den gemensamma kärnan av kunskaper för alla blivande lärare och består av utbildningsvetenskaplig kärna samt ämnesdidaktiska studier.
Kompletterande pedagogisk utbildning innehåller
- utbildningens organisation och villkor
- läroplansteori och didaktik
- vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik
- utveckling och lärande, specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering
och ledarskap
- ämnesdidaktik
Utbildningen innehåller även ett självständigt arbete omfattande 15 hp som ska genomföras med ämnesdidaktisk inriktning inom något av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen, se Behörighet.

Utbildningen omfattar följande kurser som läses i nedanstående ordning (enligt beslut av Samordningsorganet för lärarutbildning 2018-06-12):

Termin 1 (sommarkurser)
Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasieskolan, 30 hp. Moment 1 och 2 (15 hp)

Termin 2 (hösttermin)
Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasieskolan, 30 hp. Moment 3 (7,5 hp).

Pedagogik GR (C ), Kompletterande pedagogisk utbildning; Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärare åk 7-9 eller Ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp

Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande, styrning och ledarskap, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasieskolan, 30 hp. Moment 4 (7,5 hp).

Termin 3 (vårtermin)
Pedagogik AV, Bedömning och betygsättning, ämnesdidaktisk fördjupning 7,5 hp för Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasieskolan.

Självständigt arbete, 15 hp för Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasieskolan.
Kursen ges inom följande ämnen:
Svenska språket AV
Litteraturvetenskap AV
Historia AV
Engelska AV
Samhällskunskap AV
Kemi AV
Fysik AV
Biologi AV
Matematik AV

Pedagogik AV, Kompletterande pedagogisk utbildning; Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärare åk 7-9 eller Ämneslärare gymnasieskolan, 15 hp

Båda VFU-kurserna ska ges inom relevant verksamhetsområde.

Termin 4 (sommarkurser)
Självständigt arbete, 15 hp för Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasieskolan. Fortsättning på kurs som påbörjats under vårterminen.

Pedagogik AV, Kompletterande pedagogisk utbildning, Perspektiv på utvärdering och skolutveckling, Ämneslärare åk 7-9 och Ämneslärare gymnasieskolan, 7,5 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet finns särskilda förkunskapskrav.

De särskilda förkunskapskraven varierar beroende på om du ska undervisa i åk 7-9 eller gymnasieskolan, se under Inriktningar. Oavsett examen måste minst ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen ingå, se nedan.

Behörighetsgivande ämnen vid Mittuniversitetet:
- Engelska
- Historia (se 5, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
- Biologi (se 1, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
- Kemi (se 2, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
- Fysik (se 3, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)
- Svenska alternativt kombination av Svenska språket/Litteraturvetenskap enligt nedan
- Samhällskunskap alternativt kombination av Statsvetenskap, Sociologi,
Nationalekonomi och Kulturgeografi enligt nedan
- Matematik (se 4, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning)

Godkända ämneskombinationer i svenska och samhällskunskap:

Ämneslärare åk 7-9
Svenska 90 hp alternativt
Svenska språket 60 hp/Litteraturvetenskap 30 hp alternativt
Svenska språket 30 hp/Litteraturvetenskap 60 hp

Ämneslärare gymnasieskolan
Svenska 120 hp alternativt
Svenska språket 60 hp/Litteraturvetenskap 60 hp alternativt
Svenska språket 90 hp/Litteraturvetenskap 30 hp alternativt
Svenska språket 30 hp/Litteraturvetenskap 90 hp

Ämneslärare åk 7-9
Samhällskunskap 90 hp alternativt
Statsvetenskap 60 hp/Sociologi 30 hp alternativt
Sociologi 60 hp/Statsvetenskap 30 hp alternativt
Nationalekonomi 30 hp/Statsvetenskap 30 hp /Sociologi 30 hp

Ämneslärare gymnasieskolan
Samhällskunskap 120 hp alternativt
Statsvetenskap 60 hp /Sociologi 30 hp/Nationalekonomi 30hp alternativt
Sociologi 60 hp/ Statsvetenskap 30 hp /Nationalekonomi 30 hp alternativt
Nationalekonomi 30 hp /Statsvetenskap 30 hp /Sociologi 30 hp / Kulturgeografi 30 hp


Förutom kravet på behörighetsgivande ämne i dina förkunskaper krävs ett självständigt arbete omfattande 15 hp i något av de ämnen som är behörighetsgivande till kompletterande pedagogisk utbildning vid Mittuniversitetet: svenska (alternativt ett självständigt arbete i något av ämnena svenska språket och litteraturvetenskap), historia, engelska, samhällskunskap (alternativt ett självständigt arbete i något av ämnena statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi), kemi, fysik, biologi och matematik. Även ditt andra och i förekommande fall tredje ämne ska vara ett undervisningsämne för avsedd examen. Det begränsas dock inte till ovan uppräknade ämnen.
Endast helt avslutade kurser räknas som behörighetsgivande.


Inriktningar
För behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen årskurs 7-9 krävs:

Tre ämnen
Ämne 1: 90 hp
Ämne 2: 45 hp
Ämne 3: 45 hp
Självständigt arbete 15 hp i ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen

Två ämnen
Ämne 1: 90 hp
Ämne 2: 60 hp
Självständigt arbete 15 hp i ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen

Ett ämne
Ämne 1: 90 hp
Ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen krävs samt ett självständigt arbete om 15 hp i detta.

För att vara behörig att ta ut en examen som ämneslärare åk 7-9 i ämnena svenska, samhällskunskap och musik krävs 90 hp i resp ämne.
Observera, musik är inte ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen.


För behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen i gymnasieskolan krävs:

Två ämnen
Ämne 1: 120 hp
Ämne 2: 90 hp
Självständigt arbete 15 hp i ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen

Två ämnen; svenska, samhällskunskap, musik (samhällskunskap och svenska krävs för att uppfylla behörigheten för denna inriktning vid Mittuniversitetet)
Ämne 1: 120 hp
Ämne 2: 120 hp
Självständigt arbete 15 hp i ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen

Ett ämne
Ämne 1: 120 hp
Ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen krävs samt ett självständigt arbete om 15 hp i detta.

För att vara behörig att ta ut en examen som gymnasielärare i ämnens svenska, samhällskunskap eller musik krävs 120 hp i respektive ämne.
Observera, musik är inte ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen.

Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning, Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp.

1) Biologi
kunskaper motsvarande kurser i
Cell och molekylärbiologi
Ekologi /morfologi ( både zoologi och botanik)
Evolutionsbiologi
Fysiologi
Genetik

2) Kemi
grundkurser i kemi 60 hp, inklusive
grundläggande kemi – oorganisk, fysikalisk,
Organisk kemi och biokemi,
eller motsvarande.

Allmän kemi (jämviktslära och termodynamik) minst 15 hp
Kurser, kursmoment i biokemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), polymerkemi och materialkemi samt organisk kemi om minst 5 hp vardera ska ingå.
Breddkurser såsom, Vardagslivets kemi och Didaktisk kemi kan ingå.

3) Fysik
kurser omfattande minst 30 hp i klassisk fysik:
inkluderande kurser/kursmoment omfattande minst 5 hp vardera:
mekanik,
termodynamik,
elektromagnetism och vågrörelselära/optik
samt minst 20 hp modern fysik:
inkluderande kurs i kvantmekanik om minst 5 hp.

4) Matematik
Högst 30 hp matematisk statistik kan ingå i ämnet.

5) Historia
Grundkurs i historia med allmän inriktning, Historia A 30 hp eller motsvarande ska ingå i de behörighetsgivande kurserna.
Kurser, kursmoment som behandlar såväl svensk historia som världshistoria från äldre tider till idag ska ingå.
Kurser i ekonomisk historia och idéhistoria kan ingå, i kombination med en grundkurs i historia

Programbeskrivning

Inom denna korta lärarutbildning, Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp, utbildas lärare för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Detta medför att ämnesstudierna ska vara avklarade när man antas till program. Studerande antagen till lärarutbildning 90 hp läser alla ingående kurser under fyra terminer av vilka två är sommarterminer. Studierna bedrivs som heltidsstudier.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Generellt gäller att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning ska vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning kan påbörjas.

Undervisning och examination

Undervisningsform framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
alternativt
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

dessa översätts till

Degree of Bachelor/Master of Arts/Science in Secondary Education
or
Degree of Bachelor/Master of Arts/Science in Upper Secondary Education

Övrig information Urval görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng, minst 30 och max 285 högskolepoäng. Högskolepoängen ska vara avklarade senast vid sista anmälningsdag.
Beslut urvalsregel för Lärarutbildning se dnr MIUN 2013/1602.

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (vfu) från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Studenten ansvarar för att i god tid före vfu ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där vfu skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.
För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningen 10 kap. I samband med detta ska en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2014-11-30