Vanliga frågor

Spara favorit 6 mar mars 2017
Studenter Campus Sundsvall

Har finner du några ofta ställda frågor (FAQ) och svaren på dem om den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU).

Hur kommer det sig att det är så pass många träffar på campus under utbildningen? Är inte KPU en utbildning som ges på distans?

Ja, det stämmer att KPU är en distansutbildning. Men distans är inte självklart detsamma som att aldrig träffas på plats. Vid Mittuniversitetets lärarutbildningar finns sedan länge en inarbetad modell som vi kallar för campus-distans. Den innebär att studenterna är på campus ca en vecka i månaden. Tiden däremellan kommunicerar vi med hjälp av nätet.

Eftersom du i ditt kommande yrke som lärare dagligen behöver ta ansvar i relationer med andra, så är de gemensamma träffarna unika tillfällen att öva upp din förmåga till detta i samband med att du träffar dina lärarutbildare och studiekamrater. Detta går inte att ersätta med hjälp av informationsteknologi. Träffarna på campus är med andra ord oerhört viktiga för att du ska utvecklas till en bra lärare. Vi har dessutom väldigt roligt när vi träffas och utvecklas tillsammans.

Om jag missar någon av de gemensamma campusträffarna, kan jag då hitta till exempel inspelningar av föreläsningarna någonstans på nätet?

Nej, och det av två anledningar. Dels vill vi stå upp för principen att du som student ska delta i den campusförlagda undervisningen, och dels kan vi av resursskäl inte erbjuda några alternativa distributionsformer för utbildningen.

Är det obligatoriskt att delta i de träffar som äger rum på campus?

Vi förutsätter att du deltar i undervisningen. Det innebär, att du själv måsta ta ansvar för det som du missar. Men du får också räkna med att de flesta av de gemensamma träffarna innehåller moment som är obligatoriska. Det kan handla om seminarier, redovisningar eller övningar som är examinerande eller av andra skäl bedöms som viktiga. Vilka moment som är obligatoriska framgår av schemat och av de studiehandledningar som hör till de olika kurserna i utbildningen. Om du varit frånvarande vid något obligatoriskt moment måste du i efterhand ta kontakt med respektive lärare för att få veta hur du ska gå vidare för att så småningom bli godkänd på kursen.

Kan jag arbeta medan jag läser KPU?

KPU ges i två varianter: dels i en variant där du läser på heltid, och dels i en variant där du läser med förhöjd studietakt. Vi förväntar oss så klart att du kan ägna tillräckligt med tid åt studierna för att klara detta. Heltidsvarianten innebär att du under tre terminer ägnar tid motsvarande ett heltidsarbete åt dina studier. Varianten med förhöjd studietakt innebär att du läser samma antal högskolepoäng (90) på ett år, inklusive 15 hp under sommaren. Du förväntas också vara på plats på campus ca en vecka varje månad. Tänk också på, att du inte kan göra din verksamhetsförlagda utbildning i egen tjänst ifall du jobbar som lärare. Att göra VFU är inte detsamma som att jobba.

Hur kan jag få veta ifall jag är behörig att gå KPU?

Börja med att ta del av de behörighetskrav som är gemensamma för de båda utbildningsplaner som gäller för programmet och ställa dessa mot dina tidigare studiemeriter. Notera speciellt vilka ämnen som är behörighetsgivande till KPU vid Mittuniversitetet. Du måste ha det antal poäng som krävs i minst ett av dessa ämnen för att bli bedömd som behörig att läsa utbildningen. Ifall du har funderingar som gäller de kurser som du läst i något av dina undervisningsämnen måste du vända dig till en företrädare för det aktuella ämnet vid Mittuniversitetet. Innan en behörighetsgranskning kan genomföras måste du dock skicka in en ansökan till utbildningen.

Det är ju rätt mycket verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i programmet. Måste jag göra den i närheten av Mittuniversitetet, eller kan jag göra VFU i närheten av min bostadsort?

Om du önskar göra VFU i en kommun utanför vår region (Västernorrlands län, Jämtlands län och norra Hälsingland) kontaktar vi VFU-organisationen vid det lärosäte som ligger närmast den aktuella kommunen med en förfrågan om placering. Ibland går det bra, men vi kan inte ge någon hundraprocentig garanti för att vi alltid lyckas. Av den anledningen måste du som student vara beredd att åka en bit, inom eller utanför din kommun, alternativt göra din VFU i vår region där vi kan garantera VFU-placering.

Alla Sveriges lärosäten har skrivit VFU-avtal med kommuner i sina respektive regioner vilket innebär att dessa kommuner har förbundit sig med ansvar att placera "sina" lärarstudenter i första hand. Om det finns ytterligare platser kan studenter från andra lärosäten komma i fråga.

Om du har någon annan fråga så kan du mejla: HUVkontakt@miun.se