Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling, 60 hp

Magister Programme in Education with Specialisation in Profession Development


Allmänna data om programmet

Programkod: UPROA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: MIUN 2008/754
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2013-07-02
Giltig fr.o.m: 2013-08-01

Syfte

Syftet med programmet i pedagogik med inriktning mot professionsutbildning är att ge fördjupade kunskaper i pedagogik inom det beteendevetenskapliga/utbildningsvetenskapliga området med särskild vikt vid professionsutveckling.

Lärandemål

Enligt högskolelagen 1 kap 9 § har högskoleutbildning på avancerad nivå följande mål: ”Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
-ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
-utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
-utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.” (SFS 2006:173)

Mål enligt högskoleförordningen, bilaga 2:
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen (Högskoleförordningen, bilaga 2).

Innehåll

Utbildningens kurser och dess moment:
År 1
Pedagogik AV: Inriktningstermin-Professionsutveckling, 1-30 hp
Entreprenörskap och utbildning 7,5 hp
Skolförbättring och ledarskap 7,5 hp
Nätbaserat lärande 7,5 hp
Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter 7,5 hp

År 2
Pedagogik AV: 31-60 hp
-Metod 15 hp
-Självständigt arbete 15 hp

Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen varav 90 hp inom huvudområdet pedagogik eller motsvarande samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling är ett påbyggnadsprogram tänkt att fördjupa studenternas kompetens inom det utbildningsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området med särskilt djup inom avdelningens forskning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Utbildningen erbjuds på halvfart i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier och olika kommunikationsformer kan användas.

Examination sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten.

Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämnning

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet pedagogik översatt till Degree of Master of Science (60 Credits) with a major in Education.

Övrig information

Utbildningen ges vid Avdelningen för utbildningsvetenskap