Termin 1
Kurser väljs utifrån det utbud som erbjuds av institutionen aktuell period. Innehållsmässigt svarar dessa alltid mot examensmålen. Samtliga kurser är på avancerad nivå inom ämnet socialt arbete. Exempel på kurser :
• Socialt arbete med individer, familjer och grupper, 7,5 hp
• Etnicitet, genus och makt, 7,5 hp
• Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och etniska minoriteter, 7,5 hp
• Socialt arbete med konsekvenser av kris, trauma och utsatthet, 7,5 hp
• Socialt arbete och hemlöshet, 7,5 hp
• Hantering av alkohol- och drogproblem, 7,5 hp

Termin 2
Samtliga kurser är på avancerad nivå inom ämnet socialt arbete.
• Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
• Forskningsöversikt 7,5 hp,
• Självständigt arbete, 15 hp