Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Master Programme (one year) in Social Work, 60 Credits


Allmänna data om programmet

Programkod: SSARA
Tillträdesnivå: Avancerad
Diarienummer: MIUN 2014/746
Högskolepoäng: 60
Ansvarig avdelning: Avdelningen för socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Giltig fr.o.m: 2015-08-25

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna kunskaper om aktuell forskning inom ämnet samt möjliggöra fördjupade studier av sociala insatser och samhällsanalyser kopplade till socialt arbete. Vidare bidrar innehållet i programmet till ökad förståelse för, och kunskap om, forskning och utvecklingsarbete kopplade till det sociala arbetets praktik. Examen ger behörighet för forskarstudier i socialt arbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Termin 1
Kurser på termin 1 kan väljas utifrån det utbud som erbjuds av avdelningen aktuell period. Innehållsligt svarar dessa alltid mot examensmålen och samtliga kurser är på avancerad nivå. Exempel på kurser som kan förekomma:

• Socialt arbete med individer, familjer och grupper, 7,5 hp
• Etnicitet, genus och makt, 7,5 hp
• Interkulturellt socialt arbete med ursprungsfolk och etniska minoriteter, 7,5 hp
• Socialt arbete med konsekvenser av kris, trauma och utsatthet, 7,5 hp
• Socialt arbete och hemlöshet, 7,5 hp
• Hantering av alkohol- och drogproblem, 7,5 hp

Termin 2
Den andra terminens kurser, även dessa på avancerad nivå, ger studenterna fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och kunskaper om aktuell forskning inom ämnet. Terminen avslutas med ett självständigt arbete motsvarande 15 hp.
Termin 2 innehåller följande kurser:

• Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
• Forskningsöversikt 7,5 hp,
• Självständigt arbete, 15 hp.

Behörighet

Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete. Kandidatexamen i närliggande ämnen kan efter särskild prövning vara behörighetsgivande.

Programbeskrivning

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som den studerande förvärvat genom studier i socialt arbete på grundnivå. De inledande kurserna i magisterprogrammets termin 1, som sammanfaller med det kursutbud på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom socionomprogrammet, syftar till fördjupade kunskaper om sociala insatser och samhällsanalyser kopplade till socialt arbete. Termin 2 inleds med två fördjupningsskurser i forskningsmetodik och avslutas med det självständiga arbetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Magisterexamen
Magisterexamen med huvudområdet socialt arbete
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work

Övrig information

Kurser inom programmet kan komma att ges på engelska.