Kurserna de fyra första terminerna samläses med magisterprogrammet. Dock kan kursen som innehåller självständigt arbete för magisterexamen bytas ut mot andra kurser. Det är möjligt att avsluta med en magisterexamen efter fyra terminer.
De fyra avslutande terminerna innebär fördjupning i området ledarskap och möjlighet att välja ytterligare fördjupningskurser inom endera i vuxnas lärande i informella och formella sammanhang eller förutsättningar för yngre barns lärande..
Det forskningsförberedande inslaget utgörs av två kurser i vetenskaplig metod och etik som är förberedande för det avslutande självständiga arbetet som omfattar endera 30 hp eller två kurser med vardera ett självständigt arbete omfattandes 15 hp.


Innehåll

År 1
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp
Möjligt val:
a) Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp, alternativt
b) Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp
Pedagogik AV, Didaktik, 7,5 hp
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

År 2
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp
Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvalitativa metoder, 7,5 hp
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp* alternativt valbara inriktningskurser, motsvarande 15 hp

År 3
Pedagogik AV, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp
Möjligt val:
a) Pedagogik AV, Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II, 7,5 hp, alternativt
b) Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II, 7,5 hp
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp

År 4
Pedagogik AV, Självständigt arbete 30 hp*, alternativt
Pedagogik AV, Forskning i pedagogik, 15 hp (forskare med pågående forskning) samt självständigt arbete 15 hp*

*Självständigt arbete måste totalt omfatta 30 hp för erhållande av masterexamen.
Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.