Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPARG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1875
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-23
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-10

Syfte

Personal- och arbetslivsprogrammet syftar till att ge studenterna kompetens för att efter utbildningen kunna söka arbete inom sektorn för personalarbete. Personalvetarens yrkesroll i dagens Sverige/Europa är mycket bred och kan innebära många olika typer av arbetsuppgifter. Studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet ska efter genomgången utbildning vara behöriga att söka arbeten som exempelvis, rekryterare, personalman, personalhandläggare, arbetsmiljöansvarig, personalchef eller annan personalledande funktion.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Personal- och arbetslivsprogrammet följande lokala lärandemål:

Efter genomgången utbildning skall studenten:

-Känna stor förtrogenhet med vetenskaplig teori och metod och kunna tillämpa denna på olika områden inom arbetslivet.

-Behärska organisationsintegrerade frågor på olika nivåer i samhället.

-Kunna värdera, tillämpa och använda olika vetenskapliga discipliners synsätt och metoder och visa på en god förståelse för strategiskt personalarbete ur ett ledningsperspektiv.

-Behärska personalsociala frågor på ett såväl teoretiskt som praktiskt förhållningssätt och kunna tillämpa dessa i verkliga arbetslivssituationer.

Innehåll

ÅR 1
PSYKOLOGI, GR (A) 30 hp: Kursen ger en introduktion till psykologins grundläggande områden och behandlar såväl teoretiska perspektiv som dess tillämpningar i arbetslivet.
SOCIOLOGI, GR (A) 30 hp: Kursen ges en introduktion till sociologin som ämne. Vidare fokuseras teoretiska perspektiv inom sociologi och arbetsliv samt organisationsteori.

ÅR 2
SOCIOLOGI, GR (B) 22,5 hp: Kursen är en fördjupning i sociologiska aspekter av organisationer och arbetsliv. Kursen omfattar dels arbetslivets vardag med fokus på makt, hierarki, roller, genus och intersektionalitet. Vidare behandlas ledarskap samt mänskliga resurser i organisationer och på arbetsmarknaden.

PSYKOLOGI, GR (B) 22,5 hp: Kursen är en fördjupning i psykologiämnet med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Praktiska moment är ett stort inslag i kursen liksom att vetenskapliga metoder diskuteras, tränas och fördjupas inom det arbetspsykologiska området.

JURIDIK, 15 hp: Under avsnittet juridik studeras den individuella arbetsrätten, särskilt det individuella anställningsavtalet, anställningsskyddet och annan arbetslivsrelevant lagstiftning.

ÅR 3
VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, 15 hp, varav 7,5 hp Psykologi GR (B) och 7,5 hp Sociologi GR (B). Under terminen ingår verksamhetsförlagd utbildning där studenten under
10 veckor genomför praktiskt arbete inom organisation eller företag och tränar färdigheter relevanta inom personal och arbetslivsfrågor. Praktiken avslutas med seminarium där studenterna delger sina erfarenheter till andra studenter.

FÖRETAGSEKONOMI, GR (A) 15 hp: Kursen inriktas mot att ge en grundläggande förståelse för personalekonomiska frågor i personalekonomins olika tillämpningsområden.

Val av fördjupningsämne;
Psykologi GR (C) 30 hp alternativt Sociologi GR (C) 30 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Programbeskrivning

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet består av två huvudområden, psykologi och sociologi samt två kompletterande ämnen, juridik (arbetsrätt) och företagsekonomi (personalekonomi). Huvudområdena är inriktade mot frågeställningar relevanta för personalvetaren. Inom psykologiämnet ligger tyngdpunkten på arbets- och organisationspsykologi. Inom psykologin ingår även moment av praktisk karaktär såsom rekrytering, konfliktlösning och presentationsteknik. Inom sociologin är tyngdpunkten organisationssociologi, ledarskap, arbetslivets vardag samt mänskliga resurser. Utbildningen genomsyras av stark anknytning till arbetslivet dels genom mentorsföretag, dels genom moment av praktisk karaktär såsom projektarbeten och den verksamhetsförlagda utbildningsperioden.

Efter avklarad utbildning har studenten behörighet att fördjupa sina studier med en magisterutbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns, förutom de i respektive kursplaner angivna förkunskapskraven.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Psychology or Sociology

Övrig information Efter programmet ges studenterna med filosofie kandidat examen i något av huvudområdena psykologi eller sociologi möjlighet till fördjupning med en ettårig magisterutbildning.