Vad är handledd fältförlagd utbildning (HFU)?

Information till dig som funderar på vad det innebär att vara handledare och vad som avses med handledning under HFU-kursen.

Socionomutbildningen har två HFU-kurser

Mittuniversitetets socionomutbildning innehåller sedan länge två HFU-kurser om vardera 15 veckor. Första HFU-kursen infaller termin tre och den andra under termin fem. Varje termin genomför 110–130 socionomstudenter från Mittuniversitetet HFU.  Studenterna genomför främst sin HFU i Sverige men en del söker sig även utomlands. HFU genomförs i verksamheter Mittuniversitetet har avtal med, såsom myndigheter, organisationer och ideella eller privata verksamheter i Sverige eller utomlands.

Under HFU har studenten en eller flera handledare. Studenten ansvarar, tillsammans med sin/sina handledare, för att uppnå kursens lärandemål.

HFU-kursens omfattning

Båda HFU-kurserna är 15 veckor långa. Det innebär heltidsstudier, det vill säga 40 timmar i veckan. Kurstiden för studerande är densamma som arbetstiden för heltidsanställd personal på HFU-platsen i fråga. Inom denna heltid har studenten utrymme (fyra timmar per vecka) för arbete med examinationsuppgifter kopplade till kursens innehåll.

Studenten har också möjlighet att göra studiebesök i andra verksamheter inom socialt arbete, dock totalt maximalt fem arbetsdagar. Eventuella studiebesök planeras i samråd mellan student och handledare.

Handledarens roll

Handledarens uppdrag är att handleda studenten i utvecklingen av sin egen yrkesidentitet för att studenten på sikt självständigt ska kunna utföra ett professionellt socialt arbete. I handledarskapet ingår att hjälpa studenten att reflektera över sin egen yrkesroll och sitt förhållningssätt i utövandet av socialt arbete. Genom att handledaren observerar, lyssnar, ställer frågor och ger konstruktiv feedback får studenten hjälp att se både sina starka sidor och att identifiera sina utvecklingsområden.

Under HFU möter studenten nya situationer och får inblick i social problematik i möte med människor i stället för den teoretiska kunskap som ordinarie undervisning erbjuder. Detta kan innebära utmaningar för studenten och nya känslor, tankar och reaktioner kan uppstå. Handledarens roll är att hjälpa studenten att sortera, förstå och hantera de nya känslor, tankar och reaktioner som uppstår.

Handledning – regelbundna handledningssamtal

Regelbundna samtal mellan handledare och student är av avgörande roll för studentens lärande. För att underlätta samarbetet mellan studenten och handledaren är det viktigt att initialt strukturera upp HFU-kursen. Till exempel genom att lägga in fasta handledningstider, cirka 1,5 timme per vecka.

Handledarskapets ansvar

Under HFU-kursen har handledaren huvudansvaret för studenten, men studenten kan även följa annan personal inom verksamheten för att bredda sin kunskap och erfarenhet om organisationen.

Studenten har huvudansvar för sin handledning och sitt lärande, men handledaren är ansvarig för att processen kommer igång. I en handledningssituation ska studenten vara väl förberedd. De ska vara förberedda på att diskutera sakfrågor till exempel aktuella händelser i verksamheten. Studenterna ska också ansvara för att genomföra särskilda kursuppgifter. Den typen av uppgifter kan också ligga till grund för reflektion i en handledningssituation.

Utvärderande samtal med studenten

I mitten av HFU-kursen och mot slutet av densamma ska handledare och student ha mer sammanfattande och utvärderande samtal. I studiehandledningen för HFU-kursen, som riktar sig både till handledare och student, finns skriftligt stöd till utvecklings- och utvärderingssamtal och även bedömningskriterier att utgå ifrån under dessa samtal.

Vem kan vara handledare?

För att vara handledare för en socionomstudent ska du vara socionom eller ha en likvärdig utbildning. Du ska också ha minst tre års yrkeslivserfarenhet i socialt arbete.

Stöd till handledare

Innan kursstart tar HFU-lärare kontakt med verksamheten eller redan utsedd handledare för att informera om HFU-kursen samt besvara eventuella frågor. Handledare får naturligtvis ta del av kursplan och studiehandledning, där mer information ges om kursens lärandemål och upplägg.

I samband med att kursstart bjuds handledare och student in till en upptaktsträff med lärare från socionomutbildningen. Under HFU-kursen erbjuds handledare också en utbildningsdag kring uppdraget som handledare där frågor om handledarrollen, handledarhantverket och handledningsmetoder, och sist men inte minst, att dela erfarenheter och utmaningar med andra handledare.

Självklart finns ansvariga lärare för HFU-kurserna alltid tillgängliga för frågor under samtliga veckor som kursen pågår.

Handledarens bedömning av studenten

Student och handledare har gemensamt ansvar för att aktuell kursplan följs. Den fortlöpande bedömningen av studentens lärandeutveckling inom ramen för kursen, sker genom regelbundna handledningssamtal mellan handledare och student.

De mer sammanfattande utvärderingssamtalen i mitten och i slutet av HFU-kursen resulterar i en bedömning av studentens prestation under kursen. I samband med att kursen avslutas skickar ansvarig handledare in följade två dokument till institutionen för psykologi och socialt arbete:

  1. Bedömningskriterier
  2. Handledarrapport

Dokumenten skickas in digitalt till: hfu@miun.se

Sidan uppdaterades 2023-01-12