HFU – Handledd fältförlagd utbildning

För att framtidens socionomer ska vara trygga i sin yrkesroll när de lämnar oss så erbjuder vi två perioder med handledd fältförlagd utbildning (HFU) om 15 veckor vardera.

Framtidens socionomer behöver under sin utbildning få möta fältet för att förankra och fördjupa sin teoretiska kunskap i det praktiska sociala arbetet. De behöver också få möjlighet att pröva sin förmåga för att utveckla en egen yrkesidentitet. Målet är att den studerande ska ges möjlighet att, tillsammans med en handledare, utveckla sin kunskap om socialt arbete och om socionomens yrkesroll. Vid Mittuniversitetet erbjuder vi därför två perioder med handledd fältförlagd utbildning (HFU). HFU-perioderna omfattar 15 veckor vardera, den första perioden genomförs på termin tre och den andra perioden genomförs på termin fem.

Till socionomstudenter som ska genomföra Handledd fältförlagd utbildning (HFU)

En förutsättning för att du ska få genomföra HFU är att du fyller i ett formulär:

Ansökningsblankett HFU

 

Handledarens roll

HFU genomförs i en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en socionom fungerar som handledare för studenten. Handledarens roll under kursen är central för studentens läroprocess och handledningssamtalen skapar mening åt det som sker och diskuteras. Tillsammans planerar ni studentens HFU-period utifrån de lärandemålen som finns för kursen och du som handledare fungerar som vägledare, trygghetskapare och reflektionspartner under perioden.

Vill du ha mer information om rollen som handledare eller om HFU-periodens upplägg, läs detta dokument: Information om Handledd fältförlagd utbildning

Är du socionom och intresserad av vara handledare för en av våra socionomstudenter?

Genom att erbjuda en HFU-plats till en socionomstudent kan du göra en viktig insats. Kanske är det en framtida kollega du träffar? Universitetet erbjuder stöd och vägledning i din roll som handledare. Vi erbjuder också en upptaktsträff tillsammans med student och handledare samt en handledarutbildning för samtliga handledare.