Från processkarta till arkiv 7,5 hp

Spara favorit 23 okt oktober 2017

Att kartlägga organisationens processer och placera dem i den struktur som motsvarar uppdrag och funktioner är ett nödvändigt inslag i utvecklingen av en e-förvaltning.

I Riksarkivets förordning RA-FS 2008:1 föreskrivs att arkivredovisningen hos statens myndigheter från och med den 1 jan 2014 ska baseras på en beskrivning av myndigheternas processer. Processerna ska formaliseras i ett klassificeringsschema som ska ligga till grund för arkivförtecknande och e-arkiv. Stora delar av den offentliga sektorn följer med i denna utveckling. Liksom inom näringslivet är utvecklingen hos kommuner och landsting dock inte pådriven av lagstiftning utan av faktiskt identifierade behov. I moderna organisationer ersätts styrning genom traditionella linjeorganisationer i allt högre grad av processtyrning.

Denna kurs innefattar modell och metod för verksamhetsanalys, processkartläggning, processbeskrivning, klassificering, underlag för dokumentationsplan och arkivbeskrivning. Den baseras dels på gällande lagstiftning och Riksarkivets föreskrifter, dels på den internationella standarden för dokumenthantering (ISO 15489) och standarden för processkartläggning (ISO TR 26122). CEDIF erbjuder en flödesbaserad modell för detta arbete – ett redskap för yrkesutövare inom de olika funktioner som tillsammans bildar din organisations informationsförvaltning.  

Kursen riktar sig till ansvariga och professionellt verksamma inom dokumenthantering och arkivtjänst, men även till personer som arbetar med  verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, informationsstrategi m m.

Den delvis praktiska inriktningen gör det möjligt att kombinera kursen med utveckling av lösningar som kan implementeras på den egna arbetsplatsen.   

Planerad kursstart: ingen planerad kurstart i dagsläget

Kontakt

Anmäl till:
Larsa Nicklasson