KKSS

Spara favorit 30 okt oktober 2015

Kommunikation och kultur i särskilda sammanhang (KKSS)

Lärande, bildning och kulturarvär ett av Mittuniversitetets profilområden inom lärosätets forskning. Profilområdet är en grundläggande utgångspunkt för den forskningsinriktning som på Avdelningen för utbildningsvetenskap (UTV) benämns Kommunikation och kultur i särskilda sammanhang (KKSS). Här framhålls bland annat universitets starka forskning inom e-lärande, som har etablerat en stark nationell och delvis internationell position. Här finns även forskning om lärande, kompetens och kompetensöverföring i arbetslivet. 

Utgångspunkten för KKSS är att oavsett inom vilka strukturella eller sociala sammanhang människor förhåller sig till varandra och till sina uppgifter så gör de det via envägs- eller flervägskommunikation utifrån vissa kulturella värden och sociala normer. Därför är forskning om kommunikativa och kulturella aspekter av stor betydelse oberoende av om det handlar om konsolidering (fördjupning/förädling), utveckling (förändring i bestämd riktning) eller förbättring (från en utgångspunkt till något annat) i en verksamhet/organisation.

Kommunikativa och kulturella aspekter aktualiseras dels i olika sammanhang, exempelvis vuxnas lärande, högre utbildning, informella miljöer och arbetsliv, dels i förhållande till skilda sakfrågor såsom e-lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner inom dessa sammanhang. 

Syftet med KKSS är att utveckla ett arbetsklimat som utifrån forskningens frihet, individens nyfikenhet, ömsesidig respekt och en tillåtande anda stimulerar, stöttar och samlar forskningsidéer och forskningsaktiviteter som behandlar kommunikativa och kulturella aspekter i alla typer av miljöer där människor skapas på olika sätt och genom skilda praktiker. Ett sådant arbetsklimat utgör goda förutsättningar för att utveckla ny och att förfina befintlig forskning om kunskapers innehåll och praktik i skilda sammanhang. Detta gör det i sin tur möjligt att identifiera såväl konforma som varierande samband och mönster i såväl konsolidering som utveckling och förbättring av kunskaper.