ULL

Spara favorit 30 okt oktober 2015

Undervisning, lärande och ledarskap (ULL)

Undervisning, lärande och ledarskap (ULL) – Mittuniversitetet har en omfattande lärarutbildning, räknat såväl i examensrättigheter som i antal studenter registrerade på programmen. UTV utgör hemvist för såväl förskollärarprogrammet, grundlärare inriktning fritidshem, grundlärare F-3 som för grundlärare 4-6. Därtill utgör avdelningen hemvist för Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) med inriktning mot såväl grundlärare 7-9 och gymnasiet, och Rektorsprogrammet. Avdelningens tre ämnen, pedagogik, bild och samhällskunskap har ett omfattande undervisningsansvar för programmen. Pedagogik och samhällskunskap återfinns även som ämnen med undervisningsuppdrag i det långa ämneslärarprogrammet.

Samtliga lärarutbildningar på Mittuniversitetet har, förutom de krav som regleras i högskoleförordning, ledarskap som uttalad kunskapsinriktning. Undervisning (didaktik), lärande och ledarskap utgör således viktiga forskningsfält för avdelningen i syfte att forskningsanknyta grundutbildningen. ULL syftar till att beforska såväl erfarenheter från arbetsplatsförlagd utbildning (VFU, övningsskolor) som lärandeprocesser och lärares ledarskap i det didaktiska rummet (förskola, grundskola, gymnasium). Skolledarskap och , förskolechefsskap (rektorsprogram) samt specialpedagogik är andra exempel på områden av intresse för forskningstema ULL. Fritidshemsforskning är exempel på ett annat angeläget område som både i Sverige och internationellt för närvarande utgör ett svagt forskningsfält.

Syftet med ULL är att utveckla en miljö som utifrån forskningens frihet, individens nyfikenhet, ömsesidig respekt och en tillåtande anda stimulerar, stöttar och samlar forskningsidéer och forskningsaktiviteter som behandlar undervisning, lärande och ledarskap i det didaktiska rummet. En sådan miljö utgör goda förutsättningar för att kritiskt värdera befintlig, och utveckla ny, kunskap om lärandets innehåll och praktik i olika sammanhang.