Nordplus

Spara favorit 6 sep september 2017

Mittuniversitetet ingår i ett Nordplusnätverk. Nordplusstipendiet är ett så kallat "merkostnadsstipendium" som finansieras av Nordiska Ministerrådet. Stipendiet är ett bidrag till de extra utgifter som du som Nordplusstudent har när du studerar i ett av de nordiska länderna. I stipendiet ingår även ett resebidrag.

Nordplusavtal

De platser för vilka du har möjlighet att söka Nordplusstipendium kallas Nordplusavtal. Om du blir erbjuden någon av dessa platser - ta kontakt med den platsens kontaktansvarige för vidare information om hur du söker Nordplus stipendiet. OBS! Du kan bara beviljas Nordplusstipendium en gång. 

Nordisk Miljö- och utomhuspedagogik, NordMiPe

Mittuniversitetets lärarutbildning deltar i Nordplus-nätverket Nordisk miljö- och utomhuspedagogik tillsammans med ett flertal andra lärarutbildningar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet med nätverket är att med hela Norden som referensram främja kursutveckling och forskning inom områdena miljöpedagogik/lärande för hållbar utveckling och utomhuspedagogik, två områden som har sina speciella särdrag men som också har mycket gemensamt. 

Inom nätverket finns möjlighet som student att delta i gemensamma nordiska kurser, samt att åka som utbytesstudent till något av de deltagande lärosätena i ett annat nordiskt land. Nätverket koordineras av F.D. Irmeli Palmberg vid den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa i Finland och mer information kan hämtas på nätverkets hemsida:

http://www.vasa.abo.fi/users/ipalmber/MiPeNatverk.htm

Nätverk för förskollärare

Utbildningsvetenskap är med i ett Nordplus nätverk: Förskollärarutbildning i Norden. 2 högskolor i Norge, Danmark och Sverige, 1 i Danmark, Finland, Island och Färöarna är deltagare. Nätverket erbjuder studentutbyte och lärarutbyte. För studerande finns för våren -07 en utbytesplats om en månad vid Förskollärarutbildningen i Reykjavik, Island. 

I januari -07 öppnades Nätverkets gemensamma hemsida http://www.miun.se/nordplus/  Där finns information om alla de deltagande partners och om hur man som student kan komma i åtnjutande av studentstipendier. Kontaktperson på Mittuniversitetets lärarutbildning är Jakob Billmayer

Specialpedagogik-nätverk

UTV är med i ett Nordplus nätverk: specialpedagogik. Nätverket håller för närvarande på att skapa en kurs i Nordisk specialpedagogik som kan läsas som specialisering för lärarutbildningstuderande. Kursen kommer att gå på halvfart med studerande från fyra länder, med preliminär start hösten -08. Partners är Åbo Akademi, Vasa Finland, Nesna Högskola, Norge och CVU Sydjylland, Danmark. Kontaktperson på Mittuniversitetets lärarutbildning är Ulla Damber. ulla.damber@miun.se  Mer information om arbetet i nätverket finns på: http://www.hinesna.no/