För att få hjälp med att bedöma om ett forskningsprojekt omfattas av lagen kan vår egen lokala forskningsetiska kommitté göra en granskning av projektet och ge råd och synpunkter. Vi kan även ge råd innan en ansökan skickas till Etikprövningsmyndigheten (EPM).

MI7A1686.jpg

För forskning som bedrivs av disputerade forskare och av forskarstuderande gäller samma regler. Det innebär att studien ska genomgå etikprövning, om den faller inom ramen för etikprövningslagens tillämpningsområde, oavsett om den genomförs av en disputerad forskare eller av en forskarstuderande. 

Ansökningar om forskningsetisk granskning vid den lokala kommittén görs på samma blankett som till EPM. Med blanketten bifogas samma bilagor som efterfrågas vid prövning vid EPM, d.v.s. forskningsplan, eventuella instrument (t.ex. intervjuguide, enkät, beskrivning av experiment), information samt samtyckesblankett till forskningspersoner.

Vid doktorandarbete är det handledaren (eller annan disputerad forskare) som tillsammans med forskarstuderanden har ansvarar för att de etiska föreskrifterna efterlevs. Däremot är det handledaren som ska gå igenom och underteckna etikansökan. För studentarbeten som avses ingå i forskningsprojekt ska en disputerad handledare ha gått igenom och undertecknat ansökan.

Underskriven ansökan skickas i pappersformat i ett (1) exemplar till Forskningsetiska kommitténs sekreterare. Allt material ska dessutom skickas i elektronisk form – som bifogade filer med e-post – till kommitténs sekreterare

Ansökan skall vara kommittén tillhanda 10 arbetsdagar före det sammanträde där ärendet behandlas. Kommitténs yttranden bör kunna presenteras för sökanden inom 14 dagar från det att ärendet behandlats, om inga kompletterande uppgifter behövs.

Forskning som avser människor

Etikprövningslagen omfattar grundläggande bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor.

Forskning som omfattas av lagen:

3 § Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av

1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), eller

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

4 § Utöver vad som följer av 3 § ska lagen tillämpas på forskning som

1. innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson,

2. utförs enligt en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt,

3. avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa,

4. innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller

5. avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa. Lag (2008:192).

Geografiskt tillämpningsområde

5 § Denna lag skall tillämpas på forskning som skall utföras i Sverige.

Forskning som avser djur

För forskning som avser djur regleras av EU-direktivet 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål