All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika föreskrifter för en kurs eller ett program, finns samlade i en kursplan respektive utbildningsplan.

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Utöver kurslitteratur ska det av kursplanen dessutom framgå om det krävs annan utrustning, till exempel en dator, för att kunna genomföra utbildningen.

En utbildningsplan innehåller bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, samt den examen som utbildningen leder till.

Sök kurs- eller utbildningsplaner

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program. Varje kurs har en kursplan. Den innehåller information om kursens innehåll, omfattning och examination...

Hitta utbildningsplaner

I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, vilka kurser som ingår samt den examen s...