Jämställdhet är vägen till en kompetent skogssektor

Ons 07 okt 2020 08:00

I den mansdominerade skogssektorn finns en vilja att bli mer jämställd. Fler kvinnor i branschen ger en ökad möjlighet för kvinnor att göra karriär, men också bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal. Forskaren Gunilla Olofsdotter har följt SCA Skogs jämställdhetsarbete.

Skog skogsarbetare motorsåg

Gunilla Olofsdotter, docent i sociologi och medlem i Forum för genusvetenskap, har tillsammans med kollegor från Mittuniversitetet följt jämställdhetsarbetet inom SCA Skog AB under 2 år. I den nyligen publicerade forskningsrapporten Att plantera ett träd och låta det växa presenteras resultaten.

- De olika aktiviteterna och insatserna som SCA Skog genomfört har ökat kunskapen och medvetenheten om jämställdhet generellt och till viss del förändrat kulturen och samtalsklimatet på arbetsplatserna, säger Gunilla Olofsdotter.

Samtidigt framkommer i studien att det ibland är för mycket fokus på siffror när man följer upp jämställdhetsarbetet. Som exempel lägger man mycket vikt vid antalet aktiviteter som genomförts, och betraktar det som en framgångsfaktor, istället för att fokusera långsiktigt på målet med en medvetandehöjning som kan vara till grund för att förändra kulturer och normer inom hela organisationen. Ett normkritiskt jämställdhetsarbete bör ha tydligt definierade mål som inte enbart handlar och kvantitativa mått.

Män är normen i såväl det praktiska skogsarbetet som i ledande positioner, något som kan upplevas som ett hinder för sektorns utveckling.

Skogssektorn i stort är starkt mansdominerad och den maskulina kulturen försvårar kvinnors möjligheter till karriär och utveckling. Män är normen i såväl det praktiska skogsarbetet som i ledande positioner, något som kan upplevas som ett hinder för sektorns utveckling.

- Vi kan se i studien att det finns en tydlig mall för hur en ska vara för att passa in i företaget, säger Gunilla Olofsdotter. Det är särskilt tydligt bland maskinförarna där att våga, vara tuffa och inte gnälla är viktiga faktorer för vem som är lämplig som skogsmaksinförare eller inte. Det har bland annat den negativa effekten att säkerhet prioriteras ned när risktagande ses som något positivt. Något som varken gynnar den personliga säkerheten eller arbetets kontinuitet.

Målet för SCA Skogs jämställdhetssatsning är att utveckla företaget som en attraktiv arbetsplats oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet. Man vill genom breddad rekrytering trygga möjligheterna till god kompetens bland de anställda även i framtiden

I gruppen bakom studien ingår forskarna Malin Bolin, Katarina Giritli Nygren, Lovise Haj Brade, Sara Nyhlén, Sara Skott samt projektledaren Gunilla Olofsdotter. Alla från Mittuniversitetets Forum för genusvetenskap. Följeforskningen finansierades av Vinnova.  

Läs mer

Här kan du läsa eller ladda ner forskningsrapporten Att plantera ett träd och låta det växa” – om arbetet med jämställdhet och mångfald i SCA Skog AB


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2020-11-17