"... att vi inser att vi så lätt faller in i oreflekterade praktiker som i sin förlängning undergräver arbetet att uppnå lika villkor och jämlikhet"

NMT, Dekan, Professor

Vad betyder 8 mars för dig?

Jag är inte en person som lägger så stor vikt på speciella dagar men jag vill betona att den dagen ligger mig varmt om hjärtat. Jag lyssnade för ett tag sedan på ett föredrag kring de utmaningar som kvinnor som befinner sig på flykt utsätts för. Föredraget som hölls av en forskare visade på hur migrationsjuridiken verkar vara utformad från normen att flyktingen är en man. Hur juridiken just i migrationsprocessen förstärker den orättvisa som så dominerat kvinnornas liv innan flykten. Hur många internationella flyktingläger är utformande utifrån normen att flyktingen är en man och hur stor andel av kvinnorna som utsatts för övergrepp i dessa flyktingläger. Att många kvinnor i sitt hemland haft en status som inte fullvärdiga självständiga individer och därmed inte har möjlighet att bevisa sin identitet och sina flyktingskäl på samma sätt som män. Jag har också sett detta på nära håll bland de flyktingar som sökt rådgivning hos Sundsvalls Asylkommitté. Att man den 8 mars betonar de utmaningar som kvinnor har är bra men samtidigt finns en risk att man så att säga nöjer sig med att tänka på frågan en dag om året. Frågan är ju i allra högsta grad relevant 365 dagar om året.  

Vad ser du som Mittuniversitetets största utmaning vad gäller jämlikhet?

Utmaningarna finns på två plan. Att vi förmår lyfta blicken och skapa lika villkor för män och kvinnor i våra system och praktiker, samt att vi inser att vi så lätt faller in i oreflekterade praktiker som i sin förlängning undergräver arbetet att uppnå lika villkor och jämlikhet.


Vad tycker du fungerar bra när det kommer till hur Mittuniversitetet arbetar för jämlikhet?

Det är svårt att uttala sig generellt för hela lärosätet, men jag är glad att vi nu har ett lika-villkors ombud vid NMT-fakulteten som har rimligt med tid att verkligt arbeta som en resurs vid institutionerna. När jag tar del av det arbete som våra lika-villkors-ombud gör blir jag uppmuntrad. Dels genom engagemanget men också av kompetensen. Mittuniversitetet har erbjudit goda möjligheter för chefer och ledare på olika nivåer att förkovra sig i genusmedvetet ledarskap. Det är viktigt för ledare att få tid att jobba med sitt ledarskap och värderingar när det gäller lika-villkor, jämlikhet och jämställdhet.     


Kommer du att uppmärksamma dagen, och i så fall hur?

Inget officiellt är inplanerat men privat kommer mina tankar gå till de kvinnor som jag och min familj engagerat oss för och som just nu kämpar med konsekvensen av att vara född till kvinna i fel land och i fel tid.