Sedan år 2010 bedriver Mittuniversitetet projektet SESPA; Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar över tjugo forskare från sex olika ämnen inom Mittuniversitetet och även samarbeten med forskare från andra universitet i Sverige.

Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas, eller Samhällsentreprenörskap – gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i lokala miljöer ­har som syfte att samordna och koncentrera resurser för att utöka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagande i glesa strukturer.

Till skillnad från traditionella entreprenörer som strävar efter att maximera tillväxt och vinst i sitt egna företag så kombinerar samhällsentreprenörerna sitt entreprenöriella handlande med ett samhällsengagemang. Samhällsentreprenörer återfinns såväl inom offentlig sektor och större företag som i mindre företag, den ideella sektorn och inom utbildningssektorn. Sedan många år har det skett en rörelse i samhället mot en entreprenöriell ekonomi, något som är väl känt inom forskningssamhället sedan länge. SESPA tar ett steg längre och går mot ett mer breddat perspektiv på entreprenörskap, som även undersöker sociala och samhälleliga effekter av entreprenörskap och innovation. Projektet har som namnet antyder även ett särskilt intresse för entreprenörskap som drivkraft för lokal och regional utveckling i glesbygd.

Syftet med SESPA

Projektets syfte är att utveckla och sprida kunskap om samhällsentreprenörskap och social innovation i nära samarbete med det omgivande samhället på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Projektet presenterar förebilder, skapar nya metoder och utvecklar modeller som kan användas i praktiken för att fortsätta att vara en nationellt ledande forskningsmiljö. SESPA strävar efter att skapa nära samarbete mellan forskare och samhälle; inom projektet har flera regionalt förankrade forskningsprogram utformats och genomförts och praktiskt användbara slutsatser har sedan på olika sätt förmedlats till aktörer och beslutsfattare inom näringsliv och offentlig förvaltning (företagare, politiker, regionala och kommunala tjänstemän samt företrädare för organisationer och media).