Förskola

Forskningsgruppen Yngre barn

Forskningsgruppen Yngre barn utgör en av fyra forskningsgrupper vid institutionen för utbildningsvetenskap.

Syftet med forskningsgruppen är att främja en miljö som utifrån forskningens frihet, individens nyfikenhet, ömsesidig respekt och en tillåtande anda stimulerar, stöttar och samlar forskningsidéer och forskningsaktiviteter som behandlar undervisning och lärande i olika typer av utbildningsmiljöer inom förskola och förskoleklass. En sådan miljö utgör goda förutsättningar för att kritiskt värdera befintlig, och utveckla ny, kunskap om lärandets innehåll och praktik i olika sammanhang.

Forskningsgruppen Yngre barn syftar till att beforska såväl erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (vfu) som lärandeprocesser och lärares ledarskap i det didaktiska rummet. Förskolechefskap och specialpedagogik är andra angelägna forskningsområden.

I forskningsgruppen Yngre barn ingår disputerade, adjunkter och doktorander. En förutsättning för att skapa en kreativ forskningsmiljö är att skapa gemensamma utgångspunkter. Gruppen ska vara en plats för gemenskap och utbyte där god forskning främjas genom samarbete och kollegialt stöd (uppmuntran, granskning, diskussion). Strävan är att samtligas kompetenser tas tillvara och att alla arbetar tillsammans för att kunna uppnå en hög kvalitet i utbildning och forskning.

Det ska finnas en stark internationell närvaro och en tydlig samverkan med interna och externa partners. Forskningens relation till grundutbildningen skall vara självklar, dvs. utbildning som är vetenskapligt förankrad både avseende pedagogik och ämnesinnehåll.

Utbildning av förskollärare är i starkt behov av att utveckla en forskningsöverbyggnad och stimulera forskning inom sina kunskapsområden.

Nuvarande forskningsverksamhet: Estetiska lärprocesser i förskola; ”Agents, affordances and artefacts”; Lärarutbildares syn på sitt uppdrag; Entrepreneurship in Initial Primary Teacher Education (EIPTE).

Forskningsledare: Gitte Malm

 

Pågående forskningsprojekt

Motivation för lärande hos yngre barn

Gymnasieskolan har under de senaste åren rapporterat om låg genomströmning, en hög andel elever med ofullständiga betyg och bristande motivation. Många aktörer (föräldrar, elevorganisationer...

Kontakt