Soleiman Mohammadi Limaei är forskare i nationalekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hans forskning har stort fokus på ekonomisk optimering.

Soleiman Mohammadi Limaei

Berätta – vem är Soleiman Mohammadi Limaei?
Jag har doktorerat i nationalekonomi, "skogsekonomi", vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Just nu är jag anställd som lektor vid institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) vid Mittuniversitetet samt verksam vid CER. Under min tid i Iran var jag professor i skogsekonomi vid universitetet i Guilan.

Beskriv din forskning.
Mitt forskningsintresse knyter an till företagsekonomisk optimering, naturresursekonomi, skogsekonomi samt effektivitetsanalyser av beslutsfattande inom ovan nämnda fält. Jag har en bred erfarenhet av optimering, programmering, riskhantering, spelteori och resursallokering. Dessutom har jag erfarenhet av ekonomisk värdering av varor och tjänster kopplat till skogssektorn. Jag har publicerat över 50 vetenskapliga artiklar och är granskare och redaktionsmedlem för internationella tidskrifter.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för detta område?
Min bakgrund inom skogsekonomi har medfört ett intresse för optimering och att använda numeriska data för att lösa komplexa frågor och skapa underlag för bättre beslut. Det är särskilt viktigt när det finns flera intressenter inblandade i beslutsprocesser, vilka ibland har motstridiga intressen.

Varför behövs din forskning?
Att tillämpa ekonomiska analyser för att kunna beräkna resurshantering inom bl.a. skogsförvaltning är viktigt för såväl beslutsfattare som andra parter med koppling till en viss sektor.

Hur fördelar du din tid mellan forskningen och undervisning?
För närvarande undervisar jag i stort sett på heltid, men jag försöker hinna med min forskning när tid ges.

Drömscenario i termer av jobbet?
Det bästa med att undervisa att jag får möjlighet att inspirera studenter och bidra till deras förkovran. Min förhoppning är att min forskning ska ha en positiv inverkan på såväl miljön som samhället.

Kontakt

Soleiman Mohammadi Limaei

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428226