Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen

En delstudie i forskningsprojektet "Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter" presenterar fördjupad kunskap kring tillgängligheten i fjällmiljön i Jämtlands län.

Tillgänglighet naturturism

Forskningen fokuserar på att öka kunskapen kring tillgängliga naturmiljöer och syftar även till att identifiera och visa på förbättringsområden som är viktiga för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer.
 
Delstudien innehåller analyser av turistföretags och myndigheters webbsidor och intervjuer med turistföretagare och aktörer inom offentlig sektor. Forskargruppen har även deltagit i kurser och föreläsningar kring hållbar utveckling av värdefulla platser och företagsamhet där lokala aktörer medverkat.
 
Resultaten visar att många aktörer inom turistbranchen har goda intentioner och vill öka tillgängligheten kring besöksmål eller aktiviteter samt informationen kopplat till dem. Det finns dock delade meningar om hur stor efterfrågan är på tillgängliga aktiviteter och platser, samtidigt som resurserna och kunskapen att kunna nå ut till målgrupperna ofta är begränsade. Intresset av att utveckla samverkan mellan privata och offentliga aktörer kring dessa frågor är stort och kan möjliggöra spridningen av den kunskap som redan finns i tillgänglighetsfrågor. Dessutom identifieras utmaningarna kring att hitta en balans mellan tillgängliggörandet och bevarandet av naturområden, som ibland kan verka motstridiga.

Bland slutsatserna i delrapporten konstateras att personer med funktionsnedsättning och äldre personer är viktiga målgrupper för många aktörer i turistbranchen och att det finns ett stort intresse för att utveckla tillgängligheten för dessa grupper. Flera aktörer menar att det i nuläget inte finns kunskaper eller resurser, vilket krävs för vidare inkludering för personer med funktionsnedsättning. Bland möjligheterna identifieras samverkan mellan privata och offentliga aktörer som en viktig framgångsfaktor för att öka tillgängligheten bland målgruppen.
 
Ta del av alla resultat och slutsatser samt goda exempel kring tillgänglighet i presentationen nedan. Den utgör en del av forskningsprojektet Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter.

Tillgänglighet i Jämtlandsfjällen

Projektet Tillgänglighet och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter är finansierat av BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond), Östersunds kommun, Norrbacka-Eugeniastiftelsen och Mittuniversitetet. 

Kontakt

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428246