ETOUR bedriver forskning och utbildning i nära samverkan med aktörer inom turistnäringen och med fokus på fyra forskningsområden; "Naturbaserad turism", "Informationsteknologi och turism", "Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik" och "Destinationer".

Naturbaserad turism

Naturen är en huvudattraktion för många besökare i de nordiska länderna. Naturbaserad turism är dessutom en av de snabbast växande områdena inom turism globalt sett. Det kan bland annat handla om besök i nationalparker, upplevelser av djur och natur eller att utöva olika aktiviteter i naturen som exempelvis vandring, skidåkning och cykling. Naturturism och friluftsliv har mycket gemensamt, och kopplingen mellan besökaren, turistnäringen och natur- och kulturresurser kännetecknar detta kunskapsområde.

ETOUR har därför ett forskningsområde som ska generera kunskap av hög internationell kvalitet, i syfte att stärka en hållbar utveckling av naturturism och friluftsliv baserat på natur- och kulturresurser. Detta område rymmer flera olika perspektiv, bland annat turism i skyddad natur, det naturturistiska företagandet, hållbar naturturism, viltturism, motiv och hinder för deltagande i friluftsliv samt metoder för besöksundersökningar.

E-turism i syfte att utveckla, marknadsföra och styra destinationer

Eftersom det är en informationsintensiv verksamhet representerar resor och turism det största området inom e-handel globalt. ETOUR:s forskning inom e-turism har som mål att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier för att analysera och förstå nya företeelser som till exempel spridningen av nya digitala lösningar och dess effekter på turismens aktörer såväl som turister.

En stor del av forskningen finns inom området "Utveckling och tillämpning av kunskap genom business intelligence-metoder" men även studier av sociala mediers betydelse och användning samt digital information och marknadsföring inom turism görs av ETOUR:s forskare och doktorander.

Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik

Geografer är särskilt intresserade av hur turism påverkar platser och platsernas invånare. Det huvudsakliga målet för gruppen kulturgeografer är att närma sig turism som ett geografiskt fenomen och bedriva teoretiskt och empiriskt arbete som leder fram till resultat av hög internationell standard.

På ETOUR finns för närvarande tre områden av särskilt intresse inom detta övergripande forskningsområde: "Arbete och arbetare inom turism" , "Turism och planering " och "Turism och hållbarhet i utsatta områden".

Destinationer

I egenskap av ett tvärvetenskapligt område är turism – och särskilt frågor förknippade med utveckling av destinationer – varierande och under ständig utveckling. Konceptet destination är kärnan samtidigt som det är ett mångsidigt forskningstema på ETOUR.

I detta forskningsområde ingår: "Popkulturturism " och "Evenemangsturism, utveckling, styrning och design av evenemang".

Övrigt

Andra viktiga forskningsområden på ETOUR är bland annat turismupplevelser, regional utveckling, vindkraft och turism, trender inom turism och matturism.