Ekonomiska värden i friluftslivet

Hur kan man värdera friluftslivet i pengar? I senaste rapporten från Friluftsliv i förändring undersöks svenskarnas ekonomiska utgifter och värdering av deltagande i friluftsaktiviteter.

Rapporten innehåller också beräkningar av ekonomiska effekter och arbetstillfällen som friluftslivet genererar i den svenska ekonomin. I rapporten ges en god bild av deltagandet i friluftslivsföreningarnas, och privata företags arrangerade aktiviteter. Datainsamling har skett genom en nationell webbenkät till ett urval av Sveriges vuxna befolkning

Resultaten visar bland annat att det är vanligast med ekonomiska utgifter för enkla vardagsnära aktiviteter. Under 2009 spenderade svenskarna i sammanlagt ca 96 600 miljoner kr på friluftsaktiviteter, varav ca 72 300 miljoner i Sverige. Mest utgifter har man för boende följt av utrustning, transporter och livsmedel.

Förädlingsvärdet i den svenska ekonomin till följd av svenskarnas konsumtion kopplat till friluftsliv uppgår till ca 34 300 miljoner kr och friluftslivets effekter på sysselsättningen motsvarar ca 75 600 arbetstillfällen i Sverige. Den totala betalningsviljan utöver de utgifter svenskarna har för friluftsaktiviteter uppgår till ca 33 400 miljoner kr. Deltagande i friluftsaktiviteter som arrangeras av ideella organisationer är dubbelt så vanligt som aktiviteter med privata arrangörer, men huvuddelen av friluftslivets utövande är inte organiserat. Olika former av motionsaktiviteter är vanligast men sociala faktorer är det viktigaste motivet till deltagande i organiserat friluftsliv.

Rapporten är framtagen av inom ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring av Peter Fredman, Bo Svensson, Kreg Lindberg och Anna Holmstedt.