Friluftslivets utövande, efterfrågan och hinder i Sverige

Tidigare forskning har visat att friluftsliv i olika former är en populär sysselsättning hos många svenskar. Men utövandet skiljer sig mellan olika grupper i samhället utifrån exempelvis kön, ålder, bostadsort, familjesituation och inkomst.

Rapporten "Socio-economic Determinants, Demand and Constraints to Outdoor Recreation Participation in Sweden", skriven av Ulla Romild, Peter Fredman och Daniel Wolf-Watz inom ramen för forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, innehåller en detaljerad studie av svenskarnas deltagande i friluftsaktiviteter, deras efterfrågan att öka deltagandet, samt vilka faktorer som hindrar dem från detta.

Det finns många motiv varför människor ägnar sig åt friluftsliv, men både yttre och inre faktorer kan ibland utgöra hinder för att utöva aktiviteter i den utsträckning man önskar. Kunskap om friluftslivets utövande och hinder är därför värdefullt för myndigheter och organisationer som vill underlätta för fler att komma ut i naturen och ägna sig åt friluftsliv. Kunskapen kan också vara värdefull för att identifiera nya marknader och ta fram strategier för att få fler kunder inom exempelvis naturturism eller friluftsprodukter.

Författarna har använt data från en nationell enkätundersökning omfattande 43 olika friluftsaktiviteter som besvarades av cirka 1 800 personer i åldrarna 18-75 år. Med hjälp av regressionsanalyser man analyserat vilka socioekonomiska faktorer som kan relateras till deltagande, efterfrågan och hinder.

Ladda ner rapporten