Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga – fallstudier av tre hotellföretag

Hur klarar svensk besöksnäring det uttalade målet på fördubblad omsättning inom en tioårsperiod? I denna rapport utreder Kristina Zampoukos de möjligheter och svårigheter branschen står inför när det gäller kompetensförsörjning och tillväxt.

Hur klarar svensk besöksnäring det uttalade målet på fördubblad omsättning inom en tioårsperiod? I denna rapport utreder Kristina Zampoukos den svårigheter hotellbranschen står inför när det gäller besöksnäringens kompetensförsörjning och tillväxt.

I den nationella strategin för svensk besöksnäring har branschen uttalat målet om en fördubblad omsättning under en tioårsperiod. Samtidigt har Sverige en demografisk utveckling där den förvärvsarbetande befolkningen krymper. Konkurrensen om arbetskraften förväntas därmed öka, både inom besöksnäringen och mellan branscher. Kompetensförsörjningen lyfts fram som en nyckelfråga för besöksnäringens fortsatta expansion. I denna rapport redovisas resultat från ett forskningsprojekt som undersökt vilken beredskap företagen uppvisar då det gäller att möta en framtida arbetskraftsbrist och vilka strategier man har för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning. Rapporten bygger på tre fallstudier av företag inom hotell- och restaurang: Det Exklusiva storstadshotellet, den Internationella hotellkedjan och Säsongshotellet.

Resultaten visar bland annat att företagen har mycket varierande möjligheter att kontrollera sin kompetensförsörjning. Skillnaderna kan förklaras utifrån faktorer som geografiskt läge, organisation och företagskultur. Det exklusiva storstadshotellets låga personalomsättning, status och symbolvärde, medför att företaget inte behöver bekymra sig över arbetskraftens rörlighet eller den framtida kompetensförsörjningen. Hotell i glesbygd har andra utmaningar i form av säsongsproblematik med svårighet att rekrytera personal på helårsbasis vilket ger negativa effekter på möjligheterna till utveckling av verksamheten.

Läs hela rapporten här

Kontakt

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427912