Rapporten "Finansiering av leder - En översikt med särskilt fokus på fjällen" belyser problematiken kring finansiering av leder för rekreation.

Vandrare på led i Jämtlandsfjällen
Foto: Sandra Wall-Reinius

I denna rapport ges finansiering av leder i södra Jämtlandsfjällen särskilt uppmärksamhet eftersom området utgör en fallstudie i det aktuella forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella fjällandskap".

Brister i skötsel och underhåll av många leder har lett till ett nyvaknat intresse för
frågan om finansiering av leder i Sverige, särskilt i fjällen. Ökad naturturism, ett förändrat friluftsliv, nya fritidsaktiviteter och en ökad motorisering ger också ändrade förutsättningar för frågan om finansiering av leder.

Rapporten redovisar en undersökning om svenskarnas åsikter avseende finansiering av leder och jämför resultaten med en liknande studie från år 2007. Resultaten visar att många leder, inte minst i fjällen, finansieras gemensamt av samhället genom skatter – något som har stort stöd bland Sveriges befolkning. Dock finns en tendens till ökat stöd för avgifter bland yngre åldersgrupper i samhället. Leder för speciella aktiviteter (till exempel snöskoter, cykling och skidåkning) kan lämpa sig bra för finansiering genom avgifter så länge de inte inkräktar på Allemansrätten.

Författaren diskuterar också "den mångfunktionella leden" och menar att leder kan ha flera olika funktioner med olika nyttoperspektiv – för den enskilde, för näringsidkare och för samhället i stort – vilket får betydelse för finansieringsfrågan.

Rapporten "Finansiering av leder - En översikt med särskilt fokus på fjällen" är skriven av Peter Fredman och ingår i Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö. Forskningssatsningens syfte är att belysa fjällvärldens utmaningar och möjligheter inom ramen för en hållbar utveckling och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Läs den fullständiga rapporten här.

Kontakt

Peter Fredman

notitle|notitle

010-1427804