Marknadsföringsdimensionen berör de specifika processer som formar ett produktutbuds marknadsvärde. Denna dimension innehåller även de processer som påverkar tillgängligheten av dessa produkter för konsumenten.

Vissa marknadsföringsfunktioner är av strategisk karaktär där konkurrensanalys, efterfrågeanalys (marknadssegmentering) och marknadspositionering ligger i fokus. Ett annat syfte med marknadsföring är att beakta operativa aspekter såsom att projicera varumärkets värde på marknaden.

 

Genom effektiva verktyg och rätt marknadsföringskanaler går det sedan att minimera gapen mellan förväntad och uppfattad tjänstekvalité (SERVQUAL). För att uppnå bästa resultat behövs denna process följas upp genom kontinuerlig utvärdering.