Avhandling om leders funktion i fjällen

Mån 21 jan. 2019 08:29

Nu har Kristin Godtman Kling, forskarstuderande i turismvetenskap vid ETOUR, genomfört sitt licentiatseminarium och försvarat sin avhandling "Paths to Collaboration? A Study on Multifunctional Mountain Trails". Betygskommittén var enig och avhandlingen blev godkänd - stort grattis!

Kristin
Kristin Godtman Kling har skrivit sin avhandling inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning Storslagen fjällmiljö.

Avhandlingen är skriven inom forskningsprojektet Vägar till mångfunktionella fjällandskap och handlar om hur leder för rekreation kan fungera som verktyg för att hantera konflikter kring markanvändning i södra Jämtlandsfjällen, samt hur leder för rekreation kan främja en hållbar användning av fjällandskapet.

Sammanfattning av avhandlingen:

Leder i naturområden utgör en väsentlig resurs inom turism, då de erbjuder infrastruktur för både turister och turismrelaterade företag. Leder ger tillgång till naturen och ökar besökarnas säkerhet, samtidigt som risken för skador på naturen i ekologiskt känsliga områden minimeras. Trender och förändringar av turism och friluftsliv har dock resulterat i en ökning i användandet av leder, vilket i sin tur medför fler konflikter relaterade till dessa. Konflikter uppstår mellan olika rekreationsaktiviteter som använder samma leder, men också mellan ledbaserad turism och övrig markanvändning. Därför måste  planerare och förvaltare av naturområden i ökande grad hantera de konflikter som uppstår i samband med användning av leder. Trots att dessa konflikter blir mer frekventa är forskning om leder, som ett verktyg att hantera konflikter, begränsad. Eftersom ett antal olika intressen använder leden för olika ändamål, finns det argument för att de mångfacetterade egenskaper och flexibla karaktäristika som leden har kan vara behjälpliga vid hanteringen av sådana konflikter. Leder kan möjliggöra kommunikation och öka möjligheterna att bygga tillit och gynna samarbete mellan olika aktörer.

Resultaten av denna avhandling härstammar från en undersökning av södra Jämtlandsfjällen i Sverige, ett område där intressekonflikter föreligger. Lederna i området är emellertid viktiga för alla intressenter och samarbetet kring lederna är därför undersökta i denna avhandling som ett verkligt exempel där de olika intressenterna kommunicerar och förhandlar med varandra.

Licentiatavhandlingen bidrar till ökad kunskap om de mångskiftande funktionerna hos leder avsedda för turism och utomhusrekreation. Avhandlingen bidrar till befintlig litteratur om hantering av mångfaldiga intressen inom markanvändning och är tillägg till tidigare kunskap genom ett delvis nytt angreppssätt; synen på rekreationsleder som främjare av samarbete.

Läs hela avhandlingen Paths to Collaboration? A Study on Multifunctional Mountain Trails

Gå till Kristin Godtman Klings personliga sida och ta del av alla hennes publikationer


Sidan uppdaterades 2019-12-19