Hur gör man smart specialisering smart?

Fre 21 feb. 2020 09:00

Mycket av ETOURs forskning har direkt bäring på regional utveckling. I många av Sveriges regioner uppdateras just nu strategier för regional utveckling och så kallad smart specialisering.

Robert Pettersson
Robert Pettersson, centrumledare vid ETOUR

Smart specialisering är ett begrepp som introducerats av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där man har en relativ fördel och där det finns störst potential. Helt enkelt att satsa smart på det man kan bli bäst på för att stärka den regionala konkurrenskraften. I många av landets regionala strategiprocesser formuleras just nu argument för det ena och det andra styrkeområdet. Påfallande ofta nämns turism och besöksnäring, både av förespråkare och belackare. Men vilket område är i slutänden smartast att satsa på?
  
I det pågående revideringsarbetet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Jämtland Härjedalen togs i höstas ett spännande grepp där olika aktörer kunde erhålla projektmedel för att bidra med underlag till processen. I ett av de beviljade projekten har Jämtland Härjedalen Turism och ETOUR studerat ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”.
 
I projektet har samtliga kommuner, samtliga destinationer och flera andra turismintressenter intervjuats. Ett drygt hundratal personer har fått svara på frågor om besöksnäringens styrkor och utmaningar jämte frågor om vad som talar för (eller emot) att satsa på just turism.
 
Som väntat argumenterade många för fortsatta satsningar på turism för att främja sysselsättning och tillväxt. Vad som däremot förvånade var den stora bredden av andra samhällsnyttiga argument som framfördes. Bland annat framhölls turismens livsstilsperspektiv som gör att de aktiviteter och den livsstil som turismen möjliggör konstateras lockatill inflyttning och därigenom ökat skatteunderlag. Besöksnäringen lockar också studenter, vilket vi sett på Mittunviersitetets utbildningsprogram, samt bidrar till att fler väljer att bo kvar. Livsstilen innebär dessutom ofta en aktivering som har positiva hälsoeffekter.
 
Vidare innebär inresta besökare att lokalsamhället består av fler än enbart de bofasta. På många platser innebär detta en större, och ett upprätthållande av, lokal service. Med blygsamhetens rodnad brännande på kinderna kan också konstateras att många av de tillfrågade framhåller värdet av den turismforskning och turismutbildning som finns i regionen tack vare närheten till ETOUR och Mittuniversitetet.
 
Det finns alltså mycket som talar för en fortsatt regional satsning på turism och besöksnäring. Samtidigt finns det de som argumentrerar för att  ”turismen redan har fått så mycket, så det nu måste vara någon annans tur”. Det finns säkert argument för och emot de flesta branscher men den stora frågan i slutet av veckan blir hur man ska prioritera för att få en strategi, som per definition betyder prioriteringar, alltså inte ”mer av allt till alla”. Vilken logik ska få råda vid denna prioritering; turordning, rättvisa, tillväxt, sysselsättning, öka chanserna att bli omvald… Kort sagt hur gör man smart specialisering smart?
 
Alldeles oavsett kan konstateras att turismen har en samhällsbärande roll, och i behovet av att förstå och tolka både hårda och mjuka värden har turismforskningen en fortsatt viktig roll!


Sidan uppdaterades 2020-02-27