”Matnyttigt och en hel del beröm”

Ons 15 dec 2021 15:07

Den första delen av forskningsutvärderingen, ARC21, är genomförd och när Forskningsrådet diskuterade utfallet blev kontentan att det mesta fungerat bra och att de goda vitsorden från bedömarpanelerna övervägde.

Östersund

– Det har varit en intensiv höst för många av de som varit inblandade i forskningsutvärderingen och jag är stolt över det sätt på vilket vi har genomfört processen så här långt. Vi ska komma ihåg att vi bara är halvvägs, men än så länge har vi inte mött några större problem längs vägen, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning.

Syftet med utvärderingen är att ge en övergripande bild av forskning och forskarutbildning 
inom miljöerna vid Mittuniversitetet och få rekommendationer för fortsatt utveckling. I den första delen av utvärderingen har fokus legat på verksamheten vid de åtta forskningscentrumen och forskningsämnena knutna dit, liksom forskarutbildningsämnena. Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier sammanfattar bedömarpanelernas rapporter av Demicom, STC, FSCN och STRC så här:

– Rapporterna ger oss mycket matnyttigt med många starka och berömmande ord avseende kvalitet och genomslag, men självklart också vissa nedslag på sånt vi kan göra bättre. Det är ju också det vi efterlyser och därför vill jag lyfta fram en del av våra förbättringsområden, säger han.

Omdömena skiljer sig så klart åt en del mellan de olika verksamheterna, men när Hans-Erik drar upp de stora linjerna finns likheter. Bedömargrupperna pekar bland annat på att forskningens externfinansiering behöver breddas och då framför allt avseende internationell finansiering, att antalet doktorander borde ökas, samt att universitetet måste stärka karriärplaneringen för att öka rörligheten bland doktoranderna. 

– Man ser mycket positivt på kvaliteten och antalet gästprofessorer, men tycker samtidigt att vi kan lyfta fram dem mer. I ett generellt perspektiv ger utvärderingen oss hjälp att sätta fingret på problembilder som kan vara svåra att diskutera om de inte kommer från just externa bedömare, säger Hans-Erik Nilsson.

På fakulteten för humanvetenskap utvärderades forskningscentrumen CER, ETOUR, NVC och RCR, liksom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och turismvetenskap samt forskarutbildningen i företagsekonomi och turismvetenskap. Dekan Anna Olofsson konstaterar att forskningen tillmäts hög kvalitet vad gäller publiceringar, att det ofta rör sig om högt rankade tidskrifter och att citeringsnivån är tillfredsställande. Man lyfter fram infrastrukturen och anger att den håller hög, eller rentav unik, kvalitet. Precis som vid NMT-fakulteten lyfter bedömargrupperna fram de relativt små forskargrupperna som en utmaning.

– Man konstaterar att forskargrupperna är dedikerade, men att storleken skapar större sårbarhet om enskilda forskare lämnar. Vidare ser man vår lokala och regionala samverkan som god, medan det finns potential att stärka vårt internationella forskningsnätverkande, säger Anna Olofsson.

Robert Pettersson, verksamhetsledare vid ETOUR, är nöjd över bedömmargruppens utfall när det gäller ETOUR:
– Vi kan glädjande konstatera att ETOUR kom ut bra i utvärderingen. Det är framför allt vår stora andel extern finansiering och våra goda relationer med omgivande samhälle som framhålls. Visst finns det förbättringsområden, men framför allt handlar det om att bibehålla våra starka områden. Vi behöver också stärka våra insatser kring forskningsanknuten utbildning. Ett spännande grepp just nu är att vi tar fram kortare forskningsanknutna utbildningar för personer som är yrkesverksamma inom besöksnäringen. 

Vid båda fakulteterna har bedömargruppernas rapporter haft väldigt olika karaktär och utifrån det och alla involverades erfarenheter kommer nu utvärderingen att följas upp och revideras inför nästa omgång nästa år.

– Bedömargrupperna tog sig ibland frihet och lämnade det föreslagna formatet och mallen. Som universitet kan vi säkert ha en del att lära av hur olika bedömargrupperna valt att förhålla sig till våra instruktioner, säger Anna Olofsson.

Nästa steg vid fakulteterna är nu att diskutera rapporterna och bedömargruppernas rekommendationer i respektive nämnd och därefter ta fram handlingsplaner och åtgärder.

– Den här gången valde vi ju också att utvärdera forskarutbildningen samtidigt som forskningen och vi kan konstatera att det finns fördelar med det, men det blir också tydligt att utvärderingen av forskarutbildningen inte riktigt når samma djup som vi hade hoppats , säger Håkan Wiklund.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-12-21