Vilken betydelse har naturen och tillgängliga naturområden för våra äldre?

Mån 20 dec 2021 14:29

En ny studie från ETOUR har fokus på utomhusvistelser och naturens betydelse för äldre personer boende i Östersunds kommun. Vilken betydelse har naturen och hur kan tillgängligheten till naturområden öka för att fler ska kunna ta del av de hälsovinster som följer med ett aktivt åldrande?

man som promenerar

Artikeln “Promoting outdoor recreation among older adults in Sweden – a theoretical and empirical foundation for the development of an intervention” har accepterats för publicering i tidskriften Archives of Public Health. Författarna bakom studien är Magnus Zingmark (Östersund kommun), och forskarna Rosemarie Ankre och Sandra Wall-Reinius som båda är verksamma vid ETOUR.

— Det här är ett mycket glädjande besked och det visar att våra studier håller hög vetenskaplig kvalitet och studien är en bra grund till vårt fortsatta samarbete med Östersunds kommun, säger projektledaren Sandra Wall-Reinius.

Studien handlar om utomhusvistelser och äldre personer, vilken betydelse naturen har och hur tillgängligheten till naturområden kan öka för att fler ska kunna ta del av de hälsovinster som följer med ett aktivt åldrande. Studien bygger på enkäter till äldre personer och på individuella intervjuer med äldre personer i Östersund kommun.

— Resultaten visar att utomhusvistelser och aktiviteter i naturområden har stor betydelse för de äldre som deltagit i studien. Det var faktiskt hela 90% som menade att utomhusvistelser och aktiviteter i naturområden är viktigt eller till och med mycket viktigt, säger Sandra och fortsätter:
— Det är framför allt aktiviteter nära bostaden som lyfts fram som viktigt och den vanligaste aktiviteten var promenader. I våra intervjuer framkom det att utomhusrekreation hjälper till att hålla sig i form men det har också relevans när det gäller identitet och dagliga rutiner.

Studien visar också att ungefär hälften av de tillfrågade i enkäten inte kan fortsätta utöva aktiviteter som de önskar på grund av sin hälsa eller att vissa aktiviteter är alltför krävande. Intervjuerna visar även att fortsatt fysisk aktivitet är viktigt men utmanande.
— Vi hoppas därför studien kan ligga till grund för framtida utformning av en intervention som syftar till att främja upplevelser och aktiviteter i naturen för våra äldre.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-12-20