Skogsplantor och ungskog skyddas från älg och sork med giftfria metoder | miun.se

Skogsplantor och ungskog skyddas från älg och sork med giftfria metoder

Ons 11 jul 2018 13:14

Matilda Lindmark är doktorand vid Mittuniversitetet. Hon forskar på skogsskador som orsakas av älg och sork. Älg och sork betar gärna på skogsplantor under vintersäsongen. Älgbetningen av toppskotten på tall halveras med hjälp av den nya versionen av behandlingsmedlet Antibeta.

av

av

av

av

Inom forskningsprojektet genomförs studier och analyser för att utveckla ett giftfritt preparat som motverkar älg- och sorkbeten på skogsplantor. De första försöken genomfördes under december 2017 på tallungskog utanför Junsele på SCA:s mark där det varit hårt betestryck. Nästan 2000 tallplantor ingick i försöket. Det patenterade preparatet heter Antibeta och utvecklas i samarbete med spinn-off företaget Sylvestris, som startades av forskaren Kerstin Sunnerheim från Mittuniversitetet.

Toppskott behandlas med Antibeta

Antibeta produceras utifrån restprodukter från skogsindustrin och har bara naturliga, giftfria ingredienser som består av naturliga försvarsämnen från skogen. Man tar tillbaka försvarsämnen från de avverkade träden till den nya generationen skog. Ämnet är en spray som genom lukt och smak avleder älgar från att beta på toppskotten.

"De preliminära resultaten visar att vi kan halvera betningen på toppskotten när vi behandlar dem med Antibeta"

, säger Matilda Lindmark. "Det har varit stora betesskador på området under vintern, nästan 50 procent av tallplantorna hade färska betesskador. I vår studie så minskade betskadorna på toppskotten från 14 procent till 7 procent när man jämför obehandlade och behandlade tallar."

Att älgar betar tall på vintern kommer man inte ifrån. Det är deras huvudföda under delar av vintern. Vi vill skydda det värdefulla toppskottet, toppskottet är en del av den framtida stammen och går toppskottet av blir det stamskador som påverkar kvaliteten i framtiden. Genom att behandla enbart toppskottet kan vi styra älgen till att låta bli toppskottet och istället beta sidoskotten. Forskarna vill inte minska fodertillgången utan skydda det som är mest ekonomiskt värdefullt. Betesskadorna den senaste vintern blev lokalt extremt stora eftersom de stora snömängderna gjorde det svårt för älgarna att förflytta sig. Älgarna stannade i större utsträckning kvar i samma område vilket gjorde att betningsskadorna blev mer koncentrerade.

Forskningen genomförs via operativa fältstudier i skog och på plantskolor. SCA är partnerföretag i forskningsprojektet och de bidrar med lämpliga marker med högt betestryck där Matilda genomför fältstudier som senare analyseras vid Mittuniversitetet. Älgstammen är ganska konstant i Sverige och forskningen syftar inte till att minska eller påverka älgstammen. I Västernorrlands län får ca 11 procent av alla tallar betesskador varje år. Genom att använda naturliga ämnen från skogen vill man styra bort betskadorna från toppskotten och därmed minska konflikten mellan markägarens intressen och älgarnas näringsbehov.

Plantskolor har problem med sork

Sork som äter skogsplantor är ett problem på plantskolorna i vårt område. Vid SCA´s plantskola Bogrundet produceras ca 100 miljoner plantor av gran och tall varje år. De förvaras snötäckta på stora metallramar utomhus på vintern. Under ramarna skapas ett skyddat område där sorken kan beta ostört under vintern. Inom forskningsprojektet försöker man utveckla ett giftfritt och naturligt ämne som genom lukt och smak avskräcker sork från att uppehålla sig under plantorna. Antibeta är en av kandidaterna som studeras av Matilda och forskargruppen.

"Vi kommer att behandla plantorna vid Bogrundet under hösten 2018, innan snön kommer", säger Matilda Lindmark, "och vi kommer att testa flera olika ämnen och analysera och jämföra resultaten vid utvärderingen. Problemet har funnits länge och man har prövat både råttfällor, gift och även minkar! Det behövs ett effektivt och giftfritt medel som skyddar plantor men inte är skadliga för miljön."

Vårt sätt att utveckla skogsbruket som markägare är också viktigt att studera och dra lärdomar från. Älgarna rör sig gärna i unga tallskogar på vintern.

"Det är även viktigt att diskutera odlingsstrategier med markägarna så att man blandar upp tallplanteringarna med gran och lövträd som björk", säger Matilda Lindmark. "Då skulle både den biologiska mångfalden och fodertillgången för älgarna öka. Betet skulle inte bli koncentrerat till enbart tallskott och både älgarna, miljön och markägarna skulle må bättre!"

Matilda Lindmark är född och uppvuxen i Njurunda och studerade till jägmästare vid SLU i Umeå. Efter avslutad utbildning arbetade hon fyra år som skogsvårdsledare vid Södra skogsägarna i Småland. I november 2017 flyttade hon tillbaka till Medelpad och började som doktorand vid Mittuniversitetet. Matilda gör sitt doktorandarbete inom forskningsprojektet BESKA – Bekämpning av skogsskador i mellersta Norrland.

Beska - Bekämpning av skogsskador i mellersta Norrland

Projektet drivs av professor Bengt-Gunnar Jonsson vid Mittuniversitetet och pågår från den 1 juli 2017 till den 30 september 2020. Projektet finansieras med stöd från de regionala strukturfondsmedlen (ERUF) om 6,4 miljoner sek. Partnerföretag är Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Callans Trä, Sylvestris, SCA Norrplant, Persson Invest Skog, Brattåsstiftelsen.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-06-27