ARC21 utvärdering av forskningen vid FSCN

Tis 21 dec 2021 13:46

FSCNs forskning har utvärderats och vi får fina omdömen av expertpanelen för ARC21. De tycker att FSCN är en erkänd aktör inom skogsindustriell forskning med ett stort antal högkvalitativa publikationer inom forskningsområdet.

Christina Dahlström förevisar cellulosamaterial
Christina Dahlström, forskare vid FSCN visar cellulosafilm.

Expertpanelen skriver att FSCN har globalt erkänd spetskompetens inom cellulosa och träkemi som framhävs av ny högkvalitativ grundläggande och innovativ forskning. Vid FSCN fick vi råden att öka antalet doktorander, internationella samarbeten och att bredda finansieringen av forskningsmiljön.

Syftet med utvärderingen är att ge en övergripande bild av forskning och forskarutbildning vid Mittuniversitetet och få rekommendationer för fortsatt utveckling. I den första delen av utvärderingen har fokus legat på verksamheten vid de åtta forskningscentrumen och forskningsämnena knutna dit, liksom forskarutbildningsämnena. Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier sammanfattar bedömarpanelernas rapporter av Demicom, STC, FSCN och STRC så här:

– Rapporterna ger oss mycket matnyttigt med många starka och berömmande ord avseende kvalitet och genomslag, men självklart också vissa nedslag på sånt vi kan göra bättre. Det är ju också det vi efterlyser och därför vill jag lyfta fram en del av våra förbättringsområden, säger han.

Omdömena skiljer sig så klart åt mellan de olika verksamheterna, men när Hans-Erik drar upp de stora linjerna finns likheter. Bedömargrupperna pekar bland annat på att forskningens externfinansiering behöver breddas och då framför allt avseende internationell finansiering, att antalet doktorander borde ökas, samt att universitetet måste stärka karriärplaneringen för att öka rörligheten bland doktoranderna. 

– Man ser mycket positivt på kvaliteten och antalet gästprofessorer, men tycker samtidigt att vi kan lyfta fram dem mer. I ett generellt perspektiv ger utvärderingen oss hjälp att sätta fingret på problembilder som kan vara svåra att diskutera om de inte kommer från just externa bedömare, säger Hans-Erik.

Nästa steg är nu att diskutera rapporterna och bedömargruppernas rekommendationer i respektive nämnd och därefter ta fram handlingsplaner och åtgärder.

Öka antalet doktorander, internationella samarbeten och diversifiera forskningsmiljön vid FSCN

När det gäller utvärderingen för FSCN:s forskning och forskarutbildning kan vi se att ARC21 panelen rekommenderar att FSCN bör öka antalet doktorander på campus och ge bättre stöd för doktorander. Doktorander bidrar till att skapa en levande och högkvalitativ akademisk miljö, för in nya idéer samt bildar en stark alumn- och partnerbas efter examen.

- ARC panelen rekommenderar också att FSCN:s forskare bör engageras mera i den strategiska planeringsprocessen. Dessutom föreslår panelen att vi borde föra ihop små forskargrupper för att göra miljön mindre sårbar, minska gränsdragningar och förbättra den akademiska miljön för doktorander, säger Kaarlo Niskanen forskningsledare vid FSCN forskningscentrum.

- Vidare föreslår panelen att FSCN rekryterar fler forskare på docentnivå för att öka bredd och mångfald, samt att en plan upprättas för att komma bort från den sneda könsfördelningen på professorsnivå, säger Kaarlo Niskanen. Än så länge det finns ingen kvinnlig professor vid FSCN.

Starkare internationella samarbeten, mera diversifierad extern finansiering från t ex VR, Formas och Horizon 2020, samt vidare satsningar på karriärutveckling är viktiga utvecklingsområden för FSCN som även panelen efterlyser.

När det gäller infrastruktur som labb och utrustning rekommenderar panelen att FSCN utvecklar testmiljöer för papper och massa. Dessa är viktiga i all forskning på biobaserade material från skogen. 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-12-22