A-labbet, NVC, rullband, skidor Max Novak

Tankarna att bygga upp ett kompetenskluster för elitidrott i Jämtland-Härjedalen tog fart under 1990-talet. Bakgrunden var att kunna erbjuda de elitidrottare som via dåvarande Skidhögskolan fanns i regionen en utökad support i form av olika stödfunktioner. I detta sammanhang kom också denna verksamhet att ses som en spännande möjlighet och förutsättning för regional utveckling, inte minst via olika internationella idrottsarrangemang som kom att genomföras i Jämtland-Härjedalen

Från idé till verklighet

Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund kom under 2001–2007 att fungera som projektägare för uppbyggnaden av Vintersportcentrum. Under åren 2001-2003 genomfördes projektet i den första etappen finansierat via medel från det dåvarande Mål 1 programmet, offentlig medfinansiering samt privata medel. Etapp 2, med liknande finansiering som den första etappen, gav ökade möjligheter till kompetensutveckling av anställda i projektet och en av dessa påbörjade doktorandstudier vid Mittuniversitetet. Vidare knöts också två Specialidrottsförbund starkare till Vintersportcentrum genom att två förbundstränare kunde anställas på deltid i projektet.

Etapp 2 medförde även möjligheter att anskaffa ytterligare kvalificerad mätutrustning vilket medförde att miljön för FoU förstärktes vid Campus Östersund. Under denna period stärktes samarbetet ytterligare med Mittuniversitetet genom att studenter vid universitetets olika program gavs tillfälle att genomföra praktiska arbeten i laboratoriet. Unika förutsättningar skapades där möten mellan teori och praktik kunde genomföras. Idrotten i Sverige fick möjligheterna att via en kunskapsbas vid ett lärosäte, bedriva utvecklingsarbete och forskningssamarbete.

Under 2005 påbörjades överläggningar med Mittuniversitetet angående universitetets fortsatta engagemang i verksamheten efter projekttidens slut. Under hösten 2006 beslutade Mittuniversitetets styrelse att genomföra en s.k. centrumbildning (idrott) vid universitetet och Campus Östersund. Sedan den 1 januari 2007 har Nationellt vintersportcentrum (NVC)  Mittuniversitetet som huvudman och verksamheten har integrerats i en akademisk miljö.

Nuläge
Nationellt Vintersportcentrum (NVC) är idag en av de ledande miljöerna i landet för idrottsbaserad forskning. NVC är en centrumbildning vid institutionen för Hälsovetenskap (IHV) vid Mittuniversitetet och Campus Östersund. NVC har sedan verksamheten knöts till Mittuniversitetet (1/1 2007) etablerats som en nationell/ internationell FoU miljö och under perioden 2007 – 2009 har betydande investeringar i basstrukturen skett via stöd från EU, regionala offentliga medel samt via Institutionen för Hälsovetenskap (IHV). NVC har ett bra utgångsläge i form av unika labbmiljöer, framgångsrika forskargrupper, kompetent personal och ett nära samarbete med externa partners (offentliga, privata och idrottsrörelsen) samt ett gott renommé nationellt/internationellt.

Verksamheten vid NVC kan indelas i fem huvudområden;

FoU-centrum – nationellt och internationellt FoU-centrum med flertalet FoU nätverk och stor närvaro av internationella gästforskare

Testcentrum inom prestations- och folkhälsoområdet. Samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté m.fl.

Träningscentrum för elit och vinteridrotter samt olika folkhälsoprojekt.

Studentlaboratorium med koppling till olika program och kurser vid Mittuniversitetet.

VINNOVA-initiativet Peak Innovation (PI) med fokus på prototyp och produktutveckling samt olika tjänstekoncept inom Sportteknologi och Performance Technology