Det övergripande målet med simuleringslabbet är idag att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle, samt att bidra till tillväxt.

TV 4 intervjuar Erna Danielsson

RCR Simulation Lab gynnar tillväxt, främst i regionen men även nationellt, genom att tillhandahålla en fysisk miljö för övning och utveckling av produkter och tjänster inom bland annat risk- och krishanteringsområdet. Av central betydelse är den flexibla övningsmiljön där såväl fysiska som virtuella övningar kan genomföras.

Verksamheten består av tre huvudområden:

  • Forskning – Världsledande forskning om risk- och krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation. Arbetet sker ofta i samarbete med externa forskare, studenter och partners.
  • Samverkan – Labbet utgör en resurs för externa aktörer genom exempelvis övningar, konferenser, workshops, temadagar, föreläsningar och demonstrationer. Nära samarbeten sker med regionala företag och organisationer, vilket betraktas som en viktig framgångsfaktor för RCR Simulation Lab.
  • Lärande – Arbetslivsanknytning, e-lärande, föreläsningar, laborationer och övningar för studenter, gymnasieelever, partners, medarbetare och kunder.

Förutom det 64 kvadratmeter stora labbrummet på Mittuniversitetets Campus Östersund finns även en mobil enhet där en del av labbets teknik packas ned och kan tas med ut för studier och övningar i verkliga miljöer. Några exempel på miljöer är industrier, sjukhus och offentliga lokaler. 

RCR Simulation Lab är placerat på fjärde våningen i hus P på Mittuniversitetets i Östersund. Gatuadressen är Kunskapens väg 1.

Kontakta oss via e-post: rcrlab@miun.se

Labbets historia

Diskussionen om att skapa ett ”krislabb” påbörjades redan 2013. Ambitionen var att skapa en flexibel, tillgänglig och öppen miljö för experiment och övningar med användning av modern teknik.

Utöver traditionell datainsamling i form av intervjuer, observationer och enkätundersökningar var syftet med RCR Simulation Lab att möjliggöra studier av krissituationer simulerade i realtid samt att exakt kunna upprepa dessa situationer med flertalet deltagare. Denna ambition kom till viss del från ett tidigare MSB-projekt där simulering användes vid experiment som genomfördes med personal från tre olika organisationer. Resultaten från experimenten visade att organisationernas hantering av en simulerad krissituation skiljde sig åt. Detta resultat gav upphov till idén om att utveckla denna unika kombination av simulering och experiment i syfte undersöka fler risk- och krisområden i nya studier.

Inledningsvis genomfördes ett antal möten och en workshop för att etablera samarbeten, få synpunkter från aktörer som skulle kunna tänkas ha användning av labbet, och utveckla konceptet. I det arbetet deltog förutom Mittuniversitet bland andra Combitech, Östersunds kommun, Trygghetens hus, Jämtkraft och Mid Sweden Science Park. På så sätt kom RCR Simulation Lab att utformas i samarbete med regionala företag och organisationer.

Vid RCR skapades samtidigt en arbetsgrupp bestående av Susanna Öhman, dekan vid Humanvetenskapliga fakulteten, Anna Olofsson, centrumledare för RCR, och forskarna Erna Danielsson, Erik Borglund, Lena-Maria Öberg och Jörgen Sparf. Efter många diskussioner och möten togs i februari 2017 beslut om att påbörja arbetet med att bygga RCR Simulation Lab. Inledningsvis finansierades labbet av Östersunds Kommun och Mittuniversitetet, men när byggprocessen inletts fick labbet även medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Under hela byggprocessen fanns ett gott samarbete med A4 Campus och Mittuniversitetet. RCR fick ovärderligt stöd i frågor om labbets utformning och tekniska utrusning av en projektgrupp bestående av tekniker och personal inom universitetet.

RCR Simulation Lab (då RCR Lab) invigdes den 15 november 2017. Efter vissa justeringar i lokalen och införskaffandet av Virtual Reality-verktyg stod labbet helt färdigt sommaren 2018. Ett avgörande steg i den utveckling var anställningen av Kari Pihl och Per Alexander Esbjörnsson som idag är drivande i labbets både tekniska och konceptuella utveckling.

För mer information om historien bakom RCR Simulation Lab, lyssna gärna på avsnitt 1 av Krislabbspodden.

Bygget är igång, mars 2017.