Multisensorsystem för mätning av gaser

Tor 26 okt 2023 08:36

Forskare vid forskningscentret STC har installerat ett sensorsystem vid Östrandsfabriken för att övervaka utsläpp av luktande gaser. Målet på sikt är att med hjälp av avancerad teknologi och AI i ett tidigare stadium kunna förutsäga utsläppen och skapa oss en bättre kunskap om bakomliggande orsaker.

Två män i varselkläder i ett vintrigt industrilandskap.
Mazhar Hussain, forskare vid STC och Adam Lundström, industridoktorand, vid multisensorsystemet monterad vid Östrandsfabriken.

Sulfatpappersmassaindustrin är historiskt känd för att skapa illaluktande utsläpp. Stora utvecklingsinsatser har genom åren genomförts och minskat påverkan för det omgivande samhället. Svavelväte och metylmerkaptan är två gaser som bildas och som starkt bidrar till denna lukt. Förutom att bidra till lukt, så är svavelväte är en hälsofarlig och explosiv gas som i höga koncentrationer kan vara livshotande. För den omgivande miljön är det därför viktigt övervaka och begränsa utsläppen.

Det primära syftet med multisensorsystemet är inte att mäta höga nivåerna av dessa gaser, utan snarare lägre koncentrationer som även de kan bidra att lukt sprids. Utsläpp från fabriken kan ibland uppstå vid processtörningar, och det är dessa mindre utsläpp som systemet är avsett att detektera och samla in data om.

Systemet kommer att samla in data om gasutsläppen, vilket vi kommer att använda för att utveckla en AI-modell för att möjliggöra tidig prediktion av gasutsläpp.

Det system som har installerats vid Östrandsfabriken består av två huvudsakliga uppsättningar sensorer. Den första omfattar fyra elektrokemiska sensorer och den andra innehåller fyra nano-rörs baserade sensorer med 16 kanaler vardera. Denna uppsättning tillsammans med 4G-kommunikation möjliggör datainsamling och övervakning i realtid. Sensorn har monterats nära skorstenen vid flisimpregneringsanläggningen, känd som ”ImpBin”.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-24