Syftet med förstudien är att studera möjligheten att implementera röntgenbaserade mätmetoder för detektering av låga förekomster av skadliga grundämnen i komplexa blandningar. Som till exempel används mätning av kromhalt i restprodukter från olika delar av avfallsförbränningskedjan.

Röntgenbaserade monitorsystem för krom och molybden i flygaska och lakvatten

Projektet har bedrivit som en förstudie och sedan ett eget större forskningsprojekt. Projektet är experimentellt, och omfattar laborativt arbete som fältarbete. För en lyckad industriell implementation behövs tvärvetenskapligt samarbete mellan flera ämnesdiscipliner.

Under projektet studeras metoder för övervakning och styrning av Krom/Molybdenhalter i flygaska och lakvatten från deponi. För att minska graden av urlakning av krom och molybden kan åtgärder sättas in i olika dela av kedjan. Dels bearbetning direkt vid asktvätten, dels åtgärder vid deponin. Asktvättens process stabiliserar askan vilket gör att den uppfyller lakkriterierna för att få läggas på en icke-farligt avfall deponi. Askslurryn fördelas på en viraduk och duschas med ett pH-reglerat tvättvatten. Askan avvattnas och tvättvattnet renas i anläggningens vattenrening. Det finns också ett behov att mäta förekomsten av olika ämnen i lakvattnet från deponin för att minimera påverkan vid Tivoliverket. Resultat från ett sådant system skulle även kunna användas vägledande för reningsåtgärder i lakvattnet.

Förväntat resultat

Metodik utvecklas som kan möta det miljöhot som flygaska från den expanderande avfallsförbränningen kan ge upphov till. När samhället förändras kan avfallets innehåll också förändras så att förbränningsprodukternas miljöbelastning ökar. Därför är utveckling av metoder för miljömätning och rening av yttersta vikt.

Fakta

Projektperiod

150701-171231

Kommunsamverkan

Projektledare

Börje Norlin

Universitetslektor

010-1428594

Projektmedlemmar

Göran Thungström

Docent|Associate Professor

010-1428805

Anette Rhodin, Sundsvall Energi

Anette Rhodin, Sundsvall Energi

Lennart Bergqvist, Sundsvall Energi

Lennart Bergqvist, Sundsvall Energi

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.